Народний комісаріат охорони здоров’я УРСР — Енциклопедія Сучасної України

Народний комісаріат охорони здоров’я УРСР

НАРО́ДНИЙ КОМІСАРІА́Т ОХОРО́НИ ЗДОРО́В'Я УРСР (НКОЗ УРСР) – республікансь­кий орган виконавчої влади. Створ. 2 лютого 1919 на базі відділу охорони здоров'я (засн. 16 січня 1919) Тимчас. робітн.-селян. уряду України. Осн. завдання: підготовка і розроблення законодав. норм в галузі мед.-сан. справи, орг-ція і кер-во центр. мед.-сан. установами і місц. органами охорони здоров'я, фінанс. контроль і допомога всім мед. установам. Положенням РНК УСРР визначено структуру наркомату: колегія, упр. справами та відділи (військ.-сан., сан.-епідеміол., лікув. медицини, шкіл.-сан., постачання, страх. медицини, фінансовий). Місц. органи наркомату – відділи охорони здоров'я при губерн., повіт., волос. виконкомах – повинні були здійснювати кер-во мед.-сан. справою в межах своїх адм.-те­ритор. одиниць. Восени 1919 у зв'язку з наступом денікін. військ (див. А. Денікін, Денікінщина) НКОЗ УСРР, як і ін. респ. наркомати, ліквідовано. 19 січня 1920 при Всеукраїнському революційному комітеті засн. Комісію охорони здоров'я при Сан. упр. Пд. фронту, 28 січня прийнято постанову Всеукр. ревкому про створення Всеукр. комісії охорони нар. здоров'я, а 20 лютого відновлено діяльність НКОЗ УСРР. Серед його обов'язків – охорона материнства і дитинства; сан. заходи, що полягали в благо­устрої міст і сіл; боротьба з епідеміч. хворобами; надання лікув. допомоги населенню; проведення мед. експертизи в справах недієздатності та інвалідності та проведення судово-мед. експертизи; розроблення і оприлюднення даних про стан здоров'я в республіці; орг-ція сан. просвіти; забезпечення лікар. і сан. закладів медикаментами та мед. інструментами; видання та виконання законів у галузі охорони здо­ров'я та її фінансування; перевірка діяльності відділів охорони здоров'я. Впродовж 1920-х рр. затверджено низку осн. нормат. документів, що регулювали політику у сфері охорони здо­ров'я. У перші роки осн. увагу зосере­джено на формуванні структури керів. органів системи охорони здоров'я, відновленні мережі установ охорони здоров'я та їх забезпеченню медикаментами і обладнанням, а також подоланні епідеміч. захворювань. Від 1921 також розглядали проблеми орг-ції курорт. справи, діяльності Червоного хреста в УСРР, охорони материнства й дитинства. 1924 для поліпшення координації роботи спрощено апарат комісаріату, який відтоді складався із секретаріату та відділів: організац., лікув., сан.-епідеміол., фінанс.-госп., охорони материнства й дитинства; усі губздороввідділи реорганізовано в інспекції. 3 квітня 1929 ВУЦВК і РНК УСРР затвердили чергове Положення про НКОЗ УСРР, згідно з яким ліквідовано виокремлене кер-во транспорт. медициною; центр. апарат складався з 5-ти оператив. структур. частин – сан.-епідеміол., лікув.-профілакт., охорони материнства й дитинства, сан. статистики та сан. освіти; заг. відділу; Укр. курорт. упр. При комісаріаті залишилися планова комісія, центр. сан.-тех. рада, комісія щодо розгляду скарг у справах про освідчення душевнохворих, наук.-мед. рада, центр. бюджетна комісія та НДІ. З метою розроблення наук.-практ. питань у сфері охорони здоров'я та для вдосконалення лікарів і підготовки фахівців з окремих галузей мед.-сан. справи при НКОЗ УСРР функціонував Наук.-практ. ін-т. Того ж року до складу комісаріату уві­йшов відділ транспорт. медицини. У липні 1927 РНК УСРР доручила НКОЗ УСРР підготувати і внести до законодав. органів проект Кодексу про охорону здо­ров'я УСРР. Перший його проект 1929 отримав негативну оцінку, до­опрацьовані варіанти 1930 і 1935 теж були відхилені. Закон УРСР «Про охорону здоров'я» був прийнятий лише 15 липня 1971. У різний час НКОЗ УРСР очолювали П. Тутишкін (січень–лютий 1919), О. Винокуров (лютий–квітень 1919), М. Кост (1919–20), М. Гуревич (1920–25), Д. Єфимов (1925–29), С. Канторович (1929–37), І. Овсієнко (1938 – січень 1944), А. Музиченко (січень–березень 1944), І. Кононенко (1944–46). У березні 1946 НКОЗ УРСР перетворено на МОЗ УРСР.

Літ.: Николаев И. И. Из истории организации и деятельности Наркомздрава УССР // Профилакт. медицина. 1928. № 12; Спаський М., Сокольський С. Охорона здоров'я в УСРР. Основні закони і урядничі розпорядження. Х.; К., 1932; Ціборовський О. М. На варті здоров'я: Історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров'я в Україні. К., 2010; Мельничук М. О. Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров'я УСРР у період НЕПу // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. Сер. 18: Економіка і право: Зб. наук. пр. К., 2015. Вип. 29; Адамська І. Організаційно-правова діяльність радянсь­кої влади щодо створення системи охорони здоров'я в Українській СРР (1920-ті роки) // Вісн. Київ. ун-ту. Історія. 2016. Вип. 3.

О. М. Ціборовський

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю