Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори — Енциклопедія Сучасної України

Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори

НАРКОТИ́ЧНІ ЗА́СОБИ, ПСИХОТРО́ПНІ РЕЧОВИ́НИ, ЇХ АНА́ЛОГИ І ПРЕКУРСО́РИ – речовини і засоби, внесені до Переліку наркотичних засобів, пси­хотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік), дії з якими відповідно до Закону України «Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (1995, в редакції 2006) підлягають спеціальному кон­тролю з боку компетентних дер­жавних органів (див. Незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин). До переліку на­лежать речовини природ. чи синтет. походження, препарати, а та­кож деякі рослини, що є небезпечними для здоров'я людини у випадку зловживання ними. За­леж­ність від них призводить до захворювання на наркоманію. Згід­но із законодавством України та міжнар. договорами, згоду на обо­в'язковість яких надала ВР України, Перелік згруповано у списки й таблиці (І–IV). Його затверджує за поданням спеціально уповноваженого органу виконав. влади в галузі охорони здоров'я КМ Укра­їни й публікує в офіц. виданнях. Складають Перелік з урахуванням відповід. положень і вимог, що діють у рамках міжнар. конвенцій та протоколів ООН (Єдиної конвен­ції про наркот. засоби 1961 та Про­токолу 1972 з поправками до неї; Конвенції про психотропні речовини 1971; Конвенції про боротьбу проти незакон. обігу наркот. за­собів та психотроп. речовин 1988); чинного законодавства України; даних слідчої та судової практики боротьби з незакон. обігом зазнач. засобів і речовин.

У правовому розумінні поняття «наркот. засоби» визначають за 3-ма взаємозалеж. критеріями: мед., соц. і юридичним. Певні рос­лини, хім. речовини, лікар. препа­рати вважають наркот. засобами, якщо вони чинять специфічну (сти­мулюючу, депресивну, галюцино­генну тощо) дію на центр. нервову систему, спричинену незакон. вжи­ванням (мед. критерій); їхнє немед. використання досягнуло та­ких масштабів, за яких виникає загроза здоров'ю насел., а тому набуває соц. значення (соц. критерій); спеціально уповноважений орган виконав. влади в галузі охо­рони здоров'я визнав певний засіб наркот. і включив до Переліку (юрид. критерій). Відсутність одного з цих критеріїв не дає підстав вважати лікар. препарат чи хім. речовину (синтет., біол., рослинну) наркотиком, навіть якщо вона є предметом зловживання і може призвести до хворобливого стану. Ці критерії повною мірою стосуються і психотроп. речовин – препаратів або природ. матеріалів, здатних спричиняти стан залежності та справляти депресив. чи стимулюючий вплив на центр. нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення, поведінки. Во­ни також становлять небезпеку для здоров'я насел. у разі зловживан­ня ними, напр., мескалін, ЛСД, тетрагідроканнабінол. До наркот. засобів і психотроп. речовин належать деякі лікар. препарати. Під час проведення дослідж. зі створення нового фармпрепарату, за­звичай, розглядають і вивчають низку продуктів, що мають подіб­ні властивості, але дещо відрізня­ються за своєю молекуляр. струк­турою – т. зв. аналоги. Після тривалих перевірок лікар. препаратом визнають найбільш ефектив. для конкрет. випадків і з найменшим стороннім ефектом продукт. Наркот. засоби й психотропні ре­човини, за обігом яких встановлено нац. і міжнар. контроль, визначають за міжнар. назвами і хім. формулами. Їхні аналоги, що мають подібні властивості, не використовують у торгівлі, тому здебільшого вони не підпадають під контроль нац. законодавства чи міжнар. договорів у сфері бороть­би з розповсюдженням наркотиків. Поява аналогів у злочин. обігу ускладнює контроль за наркот. за­собами і психотроп. речовинами, тому їхній обіг на тер. України за­боронено. У Законі «Про обіг нар­котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» аналоги цих засобів і речовин визначено як заборонені до обігу в Україні речовини природ. чи синтет. походження, не внесені до Переліку, що мають хім. структуру та властивості, подібні до хім. струк­тури та властивостей наркот. засобів і психотроп. речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють. Для нелегал. виготовлення наркотиків і психотроп. речовин може бути використано бл. 360 хім. речовин – різні смоли, кислоти, розчинники тощо. Перелік найчастіше вживаних із них 1988 включили до статті 12 Конвенції ООН про боротьбу проти незакон. обігу наркот. засобів і пси­хотроп. речовин й назвали прекур­сорами (франц. précurseur – пе­редвісник, попередник). Вироб-во, імпорт та експорт цих речовин здійснюють під міжнар. контролем.

Враховуючи корисність наркот. засобів, психотроп. речовин і пре­курсорів у мед. практиці, а також ступ. небезпеки для здоров'я у ви­падку зловживання ними та захо­ди контролю, передбачені законодавством, їх перераховують у від­повідно пронумеров. списках таблиць Переліку: в табл. 1 до спис­ків № 1 і 2 вміщено особливо небезпечні наркот. засоби і пси­хотропні речовини, обіг яких забо­ронено згідно з законодавством (напр., героїн, ЛСД); до списку № 3 – речовини, обіг яких доз­волений лише для пром. потреб (куль­тивування маку і конопель на закон. підставах); у табл. 2 до списків № 1 і 2 – наркот. засоби й психотропні речовини, обіг яких обмежено (щодо них встановлено заходи контролю); у табл. 3 до списків № 1 і 2 – наркот. засоби й психотропні речовини, обіг яких обмежено, однак щодо них допускаються не застосування деяких заходів контролю згідно з законодавством; у табл. 4 до списків № 1 і 2 – прекурсори, обіг яких обмежено (щодо них встановлено заходи контролю згідно із законодавством): список № 1 – хім. речовини та їхні солі, під час перероблення яких отримують син­тет. наркот. засоби або психотроп. речовини; список № 2 – розчинники, окислювачі та ін. хімікати пром. або побут. призначення, що використовують при вироб-ві чи виготовленні наркот. засобів або психотроп. речовин. Спеціально уповноважений орган виконав. влади в галузі охорони здо­ров'я визначає обсяги цих ре­човин, що перебувають у незакон. обігу. Залежно від розмірів зазнач. засобів і речовин, з якими вчиняють незаконні дії (у чинному законодавстві щодо них використовують поняття «невели­кі розміри», «великі розміри», «осо­б­ливо великі розміри») у Кримінал. кодексі України передбачено різну відповідальність, посилену у випадках, коли предметом цих злочинів є особливо небезпечні наркотики або психотропні речовини. Поняття «наркот. засоби» і «психотропні речовини» близькі з поняттям допінги. В останні роки зростає попит і, відповідно, мас­штаби вилучення надзвичайно не­безпеч. допінг. препаратів – анабол. стероїдів (анаболіків), що збіль­шують м'язову масу, розвивають фіз. силу. Якщо раніше згуб. впливу цих речовин зазнавали пе­реважно спортсмени, які прагнули досягнути високих спорт. результатів, то нині їхнє вживання поширене у навч. закладах, аматор. спорт. секціях, клубах бодібілдинґу тощо. У кримінал. законодавстві України передбачена відповідальність за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.

Літ.: Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. К., 1998; Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: Слов.-довід. Х., 2006; Музика А. А., Горох О. П. Покарання за незаконний обіг наркотич­них засобів. Хм., 2010; Окушко А. В. Виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичних закладах // Наук. вісн. Нац. академії внутр. справ. 2016. № 4; Злочини у сфері обігу наркотичних засо­бів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здо­ров'я населення. Коментар до розділу ХІІІ Кримінального кодексу України. О., 2018.

А. А. Музика


Покликання на статтю