Ковальський Микола Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальський Микола Павлович

КОВА́ЛЬСЬКИЙ Микола Павлович (19. 03. 1929, м. Острог, нині Рівнен. обл. – 05. 10. 2006, там само) – історик. Д-р істор. н. (1984), проф. (1985). Засл. діяч н. і т. України (1991). Закін. Львів. ун-т (1952). Працював у Львів. обл. ін-ті вдосконалення вчителів (1956–58); зав. відділу етнографії Укр. музею етнографії та худож. промислу АН УРСР (Львів, 1958–63); деканом Криворіз. заг.-наук. ф-ту Дніпроп. ун-ту (1963–65); від 1965 – у Дніпроп. ун-ті: 1970–71 – декан істор.-філол. ф-ту, 1978–94 – зав. каф. історіографії та джерелознавства; від 1994 – проректор з наук. роботи Нац. ун-ту «Остроз. академія». Наук. дослідження: джерелознавство укр. середньовіччя, історіографія історії України 16–20 ст. Створив наук. школу з джерелознавства історії України.

Пр.: Актуальні проблеми джерелознавства історії України XVI–XVII ст. // Укр. археогр. щоріч. К., 1992. Т. 4; Внесок польських істориків XVIII – поч. ХХ ст. в розширення джерельної бази історії України XV–XVII ст. // Варшав. українознавчі зустрічі. Варшава, 1994; Персональна справа Івана Огієнка в Архіві нових актів у Варшаві // УІ. 1995. № 1–4; Історіографія джерелознавства історії України: Періодизація. Проблематика. Перспективи // Істор. наука на порозі ХХІ ст. Х., 1995; Деякі теоретичні питання української історіографії // Джерелознавчі та історіогр. проблеми історії України. Теорія та методи: Міжвуз. зб. наук. пр. Дн., 1995; Етюди з історії Острога: Нариси. Острог, 1998.

Літ.: Осягнення історії: Зб. наук. пр. на пошану проф. М. П. Ковальського з нагоди 70-річчя. Острог; Нью-Йорк, 1999; Микола Павлович Ковальський: Мат. до біобібліографії. Острог, 2002; Булгак П. Школа Ковальського: Видатному історику виповнилось 75 // День. 2004, 31 берез.; Микола Павлович Ковальський (1929–2006): український джерелознавець, історіограф, доктор історичних наук: Ad gloriam… Ad memorandum… Дн., 2007.

В. В. Захарчин


Покликання на статтю