Надтверді матеріали — Енциклопедія Сучасної України

Надтверді матеріали

«НАДТВЕРДІ́ МАТЕРІА́ЛИ» – науково-теоретичний журнал. Видає 6 разів на рік Ін-т надтвердих матеріалів НАНУ (Київ). Засн. 1969 як наук.-вироб. зб. «Синтетические алмазы». Від 1979 – наук.-теор. ж. «Сверхтвер­дые материалы», від кін. 2018 – сучасна назва. Висвітлює результати фундам. теор. і експеримент. дослідж. структури та властивостей моно- і полікристалів синтет. алмазу й кубіч. нітриду бору, дисперс. матеріалів, алмаз. і алма­зоподіб. плівок у широкому діапазоні т-р і тисків, тугоплав. з'єд­нань, високощіл. кераміки і твердих сплавів, застосування їх у кон­струкц. та інструмент. вироб-вах. Серед розділів – «Одержання, структура, властивості», «Дослідження процесів обробки», «Інструмент, порошки, пасти», «Листи до редакції». Мови видання: укр., рос. та англійська. Наклад 100 прим. Гол. ред.: М. Новіков (1979–2017), В. Туркевич (від 2017). Перевидається англ. мовою під назвою «Journal of Super­hard Materials» вид-вом «Allerton Press, Inc.» (США). «Journal of Su­perhard Materials» розміщений на платформі Web of Science, має встановлений імпакт-чинник, входить до науково-метрич. бази Scopus та багатьох ін. міжнар. рефератив. баз даних.

Літ.: Колодницкий В. Н. Научно-тео­ретический журнал «Сверхтвердые ма­териалы» в мировом информационном пространстве // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения: Сб. науч. тр. К., 2011. Вып. 14; Його ж. Аналіз цитування статей журналу «Сверхтвердые материалы» з метою прогнозу та підвищення його імпакт-фактора // Наука України у світ. інформ. просторі. К., 2012. Вип. 6.

В. М. Колодніцький

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю