Нефрології Інститут НАМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Нефрології Інститут НАМНУ

НЕФРОЛО́ГІЇ Інститут НАМНУ Засн. 2001 у Києві шляхом реорганізації Ін-ту урології та нефрології АМНУ, що вів свою історію від 1965, коли був створ. Київ. НДІ захворювань нирок та сечовивід. шляхів (урології), а 1982 перейм. у Київ. НДІ урології та нефрології (див. також Урології інститут НАМНУ). Нині в структурі – 5 н.-д. підрозділів (відділи нефрології та діалізу, еферент. технологій, дит. нефрології, організац.-метод. та патентно-ліцензій. роботи; лаб. біохімії, імунології, патоморфології) та 3 клін. відділення. В Ін-ті працюють 135 співроб., серед яких 1 чл.-кор. НАМНУ, 11 д-рів мед. н., 6 проф., 17 канд. мед. і біол. н. Серед відомих фахівців – І. Багдасарова, І. Дудар, М. Колесник (від 2001 – дир.), Н. Степанова. Основні напрями наукових досліджень: вивчення етіології, патогенезу, морфогенезу, вдосконалення діагностики, лікування та профілактики уражень сечової системи у дорослих і дітей. Розроблено та імплементовано у клін. практику клін. та морфол. класифікації хвороб нирок для нефрол. практики, що дозволило уніфікувати термінол. поняття та підходи до лікування; створ. систему надання мед. допомоги хворим нефрол. профілю. 2009 М. Колесник та І. Багдасарова стали лауреатами Держ. премії України в галузі н. і т. за цикл наук. робіт, присвяч. розробленню та впровадженню системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок. Запропоновано оригін. концептуал. модель інфекцій сечової системи, на основі якої проводять наук. дослідж. імун. порушень, антиоксидант. захисту у хворих на рецидивуючі інфекції сечової системи. Уперше вивчено особливості порушень міжклітин. кооперації імун. системи та обґрунтовано доцільність імунокорекції, досліджено механізми формування гіпероксалурії в пацієнтів із хроніч. пієлонефритом і запропоновано нові способи корекції встановлених порушень. Ін-т щорічно формує та публікує довідник «Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок та пацієнтів з гострим пошкодженням нирок» (від 2003). Видає «Український журнал нефрології та діалізу» (від 2004). Проводить міжнар. наук.-практ. конф., конгреси, з'їзди нефрологів.

Літ.: Колесник М. О., Дріянська В. Є. та ін. Аналіз результатів та прогноз діяльності ДУ «Інститут нефрології НАМН України» // Укр. журн. нефрології та діалізу. 2019. № 3.

М. Б. Величко


Покликання на статтю