Нейрохірургії Інститут ім. академіка А. Ромоданова НАМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Нейрохірургії Інститут ім. академіка А. Ромоданова НАМНУ

НЕЙРОХІРУРГІ́Ї Інститут ім. академіка А. Ромоданова НАМНУ Засн. 1950 як Київ. НДІ нейрохірургії на базі Київ. психоневрол. iн-ту (створ. 1927) з ініціативи О. Арутюнова (1950–64 – дир.). Від 1992 – Укр. НДІ нейрохірургії, від 1993 – сучасна назва. Нині є гол. установою держави в галузі нейрохірургії, що координує роботу розвиненої мережі нейрохірург. (109 міських і обласних) відділ., налагоджує видання темат. наук. збірників, метод. рекомендацій та інформ. листів, організовує проведення з'їз­дів, конференцій, темат. семінарів, навч. шкіл, зокрема й міжнар., для нейрохірургів України тощо. Клін. база Ін-ту – 15 профіл. відділ. на 361 ліжко, де щорічно лікують 6–7 тис. осіб. У поліклін. відділ. щороку консультат. допомогу отримують понад 30 тис. хворих. Комплексність обстеження та лікування хворих забезпечують наук. та діагностич. відділ. і лаб. за напрямами: нейрорентґенологія, нейрорадіологія, нейрофізіологія, нейроофтальмологія, отоневрологія, нейроімунологія, нейропатоморфологія, нейробіохімія, клін., зокрема бактеріол., дослідж. тощо. Працюють 1032 співроб., з них 39 д-рів мед. н., 11 проф., 84 канд. мед. н., 1 акад. НАНУ та НАМНУ, 2 акад. НАМНУ, 1 чл.-кор. НАМНУ, 5 засл. діячів н. і т. України. Серед фахівців – 11 лауреатів Держ. премії України в галузі н. і т., 3 лауреати премії ім. О. Богомольця НАНУ; 2 лауреати премії ім. М. Бурденка. У різні роки в Ін-ті працювали нейрохірурги І. Вірозуб, А. Ромоданов (1964–93 – дир.), П. Тананайко, О. Крістер, Я. Файнзільбер, В. Михайловський, Б. Пельц, П. Пронзелев, Т. Сергієнко, Ю. Зозуля (1993–2013 – дир.), Г. Педаченко, Ю. Бродсь­кий, Л. Пелех, О. Король, О. Лапоногов, О. Бурлуцький, В. Станіславський, Я. Пацко, Ю. Соснов, Р. Трош; неврологи Г. Дінабурґ, О. Духін, І. Глушкова, М. Хорець-Бротман; психіатри А. Абашев-Константинівський, Л. Розумовська, Г. Дзевалтовська; нейропатоморфологи Б. Хоминський, Ю. Квітницький-Рижов, І. Бродська, Т. Верхоглядова, А. Носов, М. Шамаєв; нейрорентґенологи Т. Подольський, Я. Гейнісман, Л. Панкєєва, Г. Даниленко, Ц. Сорочинський; отоневролог М. Кулікова, нейроофтальмолог Л. Зозуля та ін. З перших років існування Ін-ту осн. увагу колективу зосереджено на вирішенні проблеми віддал. наслідків та ускладнень травми черепа, головного та спин. мозку, периферич., зокрема вегетатив., нерв. системи, згодом – на проблемах діагностики і хірург. лікування гострих черепно-мозк. травм, нейроонкології, лікування больових синдромів, дослідж. патогенезу набряку-набухання, гострого пролабування мозку. Розробляли нові напрями нейрохірургії: уточнення етіології та патогенезу гострих порушень мозк. кровообігу, діагностика й хірург. лікування церебрал. геморагіч. інсультів (Г. Педаченко, Л. Пелех, О. Бурлуцький), вивчення патогенезу і лікування компресій. уражень спин. мозку (В. Михайловський), дослідж. динаміки епілептоген. вогнища і хірург. лікування епілепсії, стереотаксичні втручання при екстрапірамід. гіперкінезах (О. Лапоногов, О. Харченко). Нині розширено діапазон дослідн. проблем і методол. підходи до діагностики та лікування із залученням сучас. ефектив. мікрохірург. технологій, методів лазер., внутр.-судин., ендоскопіч., стереотаксич., функціон. нейрохірургії та радіонейрохірургії. 1995 з ініціативи Є. Педаченка (від 2013 – дир.) в Ін-ті відкрито перше в Україні та серед країн СНД відділ. лазер. та ендоскопіч. спінал. нейрохірургії. Впроваджено пункційну лазерну мікродискектомію, методики пункцій. вертебропластики, малоінвазив. транс­кутан. транспедикуляр. фіксації хребта, динам. міжостистої стабілізації, а також ендоскопічні технології (Держ. премія України в галузі н. і т., 2008, Є. Педаченко, С. Кущаєв, Є. Слинько). За дослідження проблеми діагностики й лікування ушкоджень периферич. нервів Ю. Зозуля, В. Цимбалюк та М. Сулій стали лауреатами Держ. премії України в галузі н. і т. (1996). Розроблено і впроваджено імплантовані електростимуляц. системи вітчизн. вироб-ва для лікування хворих із невгамов. больовими синдромами, ушкодженнями периферич. нервів та спин. мозку. Впроваджено метод вибірк. селектив. денервації м'язів плечолопатк. трикутника при лікуванні хворих із різними формами спастич. кривошиї. Проведено експерим. дослідж. ефективності використання аутоген. та гетероген. матеріалів з метою відновлення функції нервів при їхніх знач. дефектах. Запропоновано методику епідурал. електростимуляції спин. мозку при його травматич. ушкодженнях. Після аварії на ЧАЕС в Ін-ті вивчали вплив малих доз радіації на ЦНС. Встановлено відсутність резистентності нерв. системи до радіац. ураження, показано поступ. розвиток післярадіац. енцефалопатії. Запропоновано методи профілактики та лікування радіац. ураження ЦНС у ліквідаторів та осіб, які проживають на забруднених територіях. 1999 за цикл робіт про біохім. процеси при радіац. ушкодженні ЦНС Ю. Зо­зуля та Д. Сутковий удостоєні премії ім. О. Богомольця НАНУ. 2016 за вагомий внесок у вивчення впливу радіації на нерв. систему і організм людини М. Лісяний та І. Степаненко нагороджені Почес. грамотою ООН. Фахівцями Ін-ту поліпшено методи діагностики і хірург. лікування пухлин спин. мозку та хребта, судин. пухлин і артеріовеноз. мальформацій спин. мозку, нейроком­пресій. больових синдромів поперекового відділу хребта. 1987 розпочато вивчення віднов. можливостей трансплантов. ембріонал. мозк. тканин в експерименті. 1989 виконано першу у світі трансплантацію ембріонал. нерв. тканини хворому на ДЦП (В. Цимбалюк, Л. Пічкур). Нині клініка віднов. нейрохірургії має найбільший у світі досвід з трансплантації ембріонал. нерв. тканини у хворих із різними видами орган. уражень головного мозку. В Ін-ті розроблено й удосконалено хірург. лікування артеріал. аневризм і артеріовеноз. мальформацій головного мозку, стенотич. уражень магістрал. церебрал. артерій із застосуванням мікрохірург. і ендоваскуляр. технологій (О. Цімейко, Л. Яковенко, М. Ор­лов). Запроваджено новітні ендоваскулярні методики емболізації спіралями, клейовими композиціями, стентування. Розгорнуто фундам. дослідж. із нейроімунології під кер-вом М. Ліся­ного, спрямов. на вивчення взаємодії нерв. та імун. систем у нормі та при патології. Від поч. 21 ст. в Ін-ті проводять вивчення можливостей генної терапії: встановлено, що генна терапія шляхом трансфекції тканини головного мозку плазмід. вектором, що несе ген АРОЕ2 чи АРОЕ3, суттєво гальмує розвиток вторин. уражень головного мозку при експерим. черепно-мозк. травмі, сприяє регресові обумовл. травмою структур. і функціон. порушень (В. Білошицький). Принципово новий рівень проведення прецизій. нейрохірург. операцій із застосуванням сучас. системи хірург. навігації при пухлинах головного мозку забезпечується оснащенням навігації системою телемоніторингу, що розроблено та впроваджено в клін. практику В. Розуменком. 2010 почав активно працювати новий відділ нейрорадіології та радіонейрохірургії. Проводять радіохірург. операції з використанням ліній. прискорювача «Трилоджи». Під кер-вом О. Чувашової вперше в Україні розроблено локал. протоколи із стереотаксич. радіохірургії та радіотерапії згідно з рекомендаціями нац. онкол. мережі. Від 1995 діє відділ функціон. діагностики (Л. Чеботарьова), що оснащено сучас. апаратурою для проведення електроенцефалогр., електроміогр., ультразвук. дослідж. 2014 створено відділи ад'ювант. методів лікування злоякіс. пухлин головного мозку; експерим. нейрохірургії і клін. фармакології, 2015 – нейрофізіології; епідеміології та прогнозування нейрохірург. захворювань, 2018 – відділ. ендо­скопіч. та краніофаціал. нейрохірургії з групою ад'ювант. методів лікування. На базі Ін-ту створ. НВП «Дит. нейрохірург. центр», де 1994 розпочато випуск вітчизн. лікворошунтувал. систем. 2014 засн. щорічну стипендію ім. акад. О. Арутюнова для молодих учених. В Ін-ті сформувалися і діють наук. школи з нейротравми, нейроонкології, судин. патології головного і спин. мозку, малоінвазив. спінал. нейрохірургії, нейротранс­плантації, нейроімунології. В установі надають нейрохірург. допомогу учасникам Революції гідності, антитерорист. операції та операції Об'єднаних сил із вогнепал. та мінно-вибуховими ушкодженнями черепа, хребта, головного і спин. мозку та периферич. нервів; вивчають питання імун. порушень, ролі імун. чинників і вірусів у розвитку післястрес. синдрому, різних форм депресії у переселенців і воїнів антитерорист. операції та операції Об'єднаних сил. Ін-т є співзасн. ж. «Ukrainian Neurosurgical Journal».

Літ.: Зозуля Ю. П., Цимбалюк В. І., Пацко Я. В. Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України – 50 років // Укр. нейрохірург. журн. 2000. № 4; Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. Історія та особистості. К., 2006; Зозуля Ю. П. Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України – 60 років // Укр. нейрохірург. журн. 2010. № 4; ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України». Шлях пройдений хай пам'ять наша збереже. К., 2010.

Л. Д. Пічкур

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Л. Д. Пічкур . Нейрохірургії Інститут ім. академіка А. Ромоданова НАМНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72981 (дата звернення: 26.10.2021)