Неонатологія — Енциклопедія Сучасної України

Неонатологія

НЕОНАТОЛО́ГІЯ (від нео..., лат. natus – народження та ...логія) – напрям ме­дичної науки та клінічної прак­тики, що вивчає особливості фізіології та постнатальної адаптації новонароджених, захворюваності, лікування та профілактики патологічних станів у новонароджених і передчасно народжених дітей з урахуванням перебігу внутрішньоутробного розвитку, вагітності та пологів. Педіатри-неонатологи здійснюють мед. догляд за новонародженими, надають мед. допомогу передчасно народженим дітям, новонародженим із перинатал., вродж. і спадк. патологією. Н. як новий напрям мед. допомоги новонародженим та наук. вивчення проблем інтенсив. терапії, виходжування передчасно народжених дітей, лікування та профілактики перинатал. патології почала розвиватися в Украї­ні в 1970–80-х рр., коли були відкриті перші відділ. виходжування передчасно народжених дітей та інтенсив. терапії новонароджених в Київ. спеціалізов. дит. лікарні (нині Нац. дит. спеціалізов. лікарня «Охматдит»), а також проведено перші наук. до­слідж. із питань фізіології та патології новонароджених у Київ. НДІ педіатрії, акушерства та гінекології (нині Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ) К. Васильєвою, С. Катоніною, О. Сулімою. 1977 з метою під­готовки педіатрів-неонатологів (нову спеціальність введено 1987), наук. дослідж. та вдосконалення клін. практики мед. допомоги новонародженим в Київ. ін-ті удосконалення лікарів (ни­ні Нац. мед. академія післядип­лом. освіти) створ. першу в Укра­їні каф. неонатології під кер-вом С. Катоніної, яка зробила вагомий внесок у профес. підготовку лікарів-неонатологів, вивчення питань фізіології та патології новонароджених, виходжування передчасно народжених дітей, створення сис­теми мед. допомоги новонародженим. О. Лу­к'янова, яка 1979–2005 очолювала Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ, заклала основи перинатал. медицини в Україні, сприяла ство­ренню системи охорони вагітності, плода та новонароджених для забезпечення здорового народження та розвитку немовлят. Важливе значення для становлення Н. в Україні мали наук. праці та досвід клін. роботи С. Ткаченко, О. Суліми, Ю. Кор­жинського, В. Тищенко. О. Су­ліма як гол. позаштат. спеціаліст із Н. МОЗ України доклала багато зусиль для заснування в Україні навч. тренінг. центрів із первин. реанімац. допомоги новонародженим, впровадження сучас. технологій інтенсив. терапії новона­роджених. Вагомий внесок у розвиток Н. в Україні зробили М. Аряєв, Т. Знаменська, А. Лихачова, Д. Добрянський, Т. Клименко, О. Яблонь, Г. Лінчевський, Ю. Батман, Ю. Годованець, О. Ковальова. Нині розвиток Н. в Україні характеризується впровадженням сучас. перинатал. технологій мед. догляду за новонародженими, інтенсив. терапії та виходжування передчасно народжених дітей. Створ. систему перинатал. допомоги із сучас. перинатал. центрами 3-го та 2-го рівнів, неонатол. центрами обл. (міських) дит. лікарень, відділ. виходжування та ранньої реабілітації передчасно народжених дітей. Розвиток і удосконалення мед. допомоги новонародженим та передчасно народженим дітям дали можливість знизити показники неонатал. смертності та смертності дітей першого ро­ку в державі. Сучасна Н. в Україні має мультидисциплін. спрямованість із метою ранньої діагностики та лікування, забезпечення оптимал. стану здо­ров'я та розвитку новонароджених із перинатал. патоло­гією, ураженнями ЦНС, вродж. вадами розвитку, передчасно народжених дітей. Підготовку лікарів-неонатологів здійснюють на каф. неонатології Нац. мед. академії післядиплом. освіти (зав. каф. – Є. Шу­нь­ко), каф. педіатрії та неонатології Одес. мед. ун-ту (М. Аряєв), каф. неонатології Харків. мед. академії післядиплом. ос­віти (Т. Клименко), каф. педіатрії № 2 (Л. Беш) та каф. педіатрії та неонатології (М. Кісельова) Львів. мед. ун-ту, каф. педіатрії № 1 Вінн. мед. ун-ту (О. Яб­лонь), каф. педіатрії № 3 та неонатології Дніпроп. мед. академії (нині Дніпро, Ю. Больбот), каф. педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією Укр. мед. стоматол. академії (Полтава, С. Цві­ренко), каф. педіатрії № 2 Нац. мед. ун-ту (Київ, О. Волосовець), каф. педіатрії Терноп. мед. ун-ту (Н. Банадига; тривалий час фахівців готувала каф. пе­діатрії № 2 під кер-вом Г. Павлишин).

Літ.: Дольницький О. В., Галаган В. О., Ромадіна О. В. Природжені вади розвитку. К., 2009; Перинатальна інфекція, спричинена стрептококом групи В. К., 2010; Клоерті Дж. П., Ейхенвальд Е. К., Старк Е. Р. Посібник з неонатології / Пер. з англ. 6-е вид. К., 2010; Стабілізація стану новонароджених: Навч. посіб.: У 2 ч. К., 2011; Дихальна підтримка у новонароджених дітей: Навч. посіб.: У 2 ч. К., 2011; Шунько Є. Є., Пясецька Н. М., Лакша О. Т., Костюк О. О. Неонатологія: Навч. посіб. К., 2012; Неонатологія: Підруч.: У 2 т. К., 2014–15; E. G. Leonard, K. Dobbs. Postnatal bacterial infections // Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine. 10th ed. Philadelphia, 2015; Шунь­ко Є. Є., Іванова Т. П. та ін. Ней­ромоніторинг в неонатології: диференційна діагностика пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей // Зб. наук. пр. співроб. Нац. мед. академії післядиплом. освіти. К., 2016. Вип. 26; J. M. Olsson. The newborn // Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Philadelphia, 2016; Костюкова Д. М., Ор­лова Т. О., Іванова Т. П. Комплексний ней­ромоніторинг як необхідна складова виходжування та катамнестичного спостереження передчасно народженої дитини // Соц. педіатрія та реабілітологія. 2017. № 2; Ліхачова А. С. Історія неонатології в Україні. Х., 2017; Пiдручник з реанiмацiї новонароджених. 7-е вид. Л., 2017; Костюкова Д. М., Шунько Є. Є., Бабінцева А. Г., Кончаковська Т. В. Особливості клініко-електроенцефалографічної діагностики судом у передчасно народжених дітей // Сучасна педіатрія. Україна. 2019. № 8; Костюкова Д. М., Шунько Є. Є., Бабінцева А. Г., Бєлова О. О. Аналіз перинатальної патології у передчасно народжених дітей з пароксизмальними станами // Укр. журн. Перинатологія та педіатрія. 2020. № 1.

Є. Є. Шунько


Покликання на статтю