Неперервна професійна освіта: теорія і практика — Енциклопедія Сучасної України

Неперервна професійна освіта: теорія і практика

«НЕПЕРЕ́РВНА ПРОФЕСІ́ЙНА ОСВІ́ТА: ТЕО́РІЯ І ПРА́КТИКА» – науковий журнал. Засн. 2001 Київ. ун-том ім. Б. Грінченка й Благод. фондом ім. А. Макаренка. Виходить 4 рази на рік. Публікує матеріали укр. та англ. мовами. Наклад 300 прим. Висвітлює філос., теор.-методол. та метод. проблеми розвитку теорії та практики неперерв. профес. освіти, зарубіж. досвід, інновац. теорії й технології неперерв. профес. освіти та перспективи їхнього впровадження в освітню практику. Осн. рубрики: «Теорія і методологія неперервної професійної освіти», «Філософія неперервної освіти», «Практика неперервної професійної освіти», «Неперервна професійна освіта: зарубіжний досвід», «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: досвід ЄС». Гол. ред. – С. Сисоєва (від 2001).

О. І. Бульвінська


Покликання на статтю