Ніжинська старовина — Енциклопедія Сучасної України

Ніжинська старовина

«НІ́ЖИНСЬКА СТАРОВИНА́» – збірник наукових праць, що висвітлює актуальні теоретико-методологічні та практичні питання регіональної історії, етнології, музеєзнавства та пам'ятко­знав­ства Північно-Дніпровського Лівобережжя. Засн. 2005 Центром пам'яткознавства НАНУ й Укр. т-вом охорони пам'яток історії та культури, після перереєстрації 2016 до співзасн. додалися Ніжин. ун-т і краєзн. музей. 2005–06 і від 2016 виходить 1 раз, 2007–15 – 2 рази на рік. Матеріали вміщує укр., білорус., польс., англ. мовами. Наклад – від 100 до 500 прим. Сфера розповсюдження – заг.-держ., переважно – на тер. пн.-сх. регіону України. Цільовим є комплектування б-к істор.-куль­тур. заповідників і музеїв Черніг. та Сум. обл. (істор. Чернігово-Сіверщини). Примірники збірника також надсилають у декілька закордон. б-к і музеїв. Осн. тематика – автор. одноосібні й колективні дослідж. з історії, археології, етнології, музеєзнавства, пам'ят­кознавства, культурології пн.-сх. етноістор. регіону України (Черніг. або Сх. Полісся, Сіверщина, Стародубщина, Пн. Полтавщина, пн. частина лівобереж. Серед. Наддніпрянщини). Видання здійснюють у межах 2-х серій – «Ніжинознавчі студії» (від 2005) та «Пам'яткознавство Північно-Східного регіону України» (від 2007), які виходять почергово із суціл. заг. нумерацією. Осн. рубрики першої серії – «Ніжин археологічний та літописний», «Доба литовсько-польського панування», «Хроніка козацької доби», «Історія Ніжинщини імперської та пост­імперської доби», «Пам'ятки», «Наука, освіта, культура», «Видатні ніжинці», «Архівні знахідки», «Рецензії, дискусії, повідомлення», «Краєзнавча мозаїка»; другої – «Теоретичні та методологічні проблеми сучасної музеології, пам'яткознавства, історичної регіоналістики й етнології», «Історіографія сакральної та церковної історії на теренах Північно-Дніпровського Лівобережжя», «Дослідження регіональної історії й етнології Північного регіону України та відображення його результатів у музейних колекціях», «Вивчення об'єктів культурної спадщини, розвиток музейництва і наукового пам'ятко­знав­ства Північно-Дніпровського Лівобережжя», «Персоналії». Рубрика «Родина Спаських у соціо­куль­турному просторі» присутня у різних випусках збірника обох серій. Кілька спецвипусків повністю присвяч. окремій тематиці (опису Ніжина 1766 з коментарями, окупац. періоду в історії Ніжина 1941–43 тощо). Практично кожен із випусків видання вміщує публікації архів. документів, а також рубрики з дослідж., присвяч. окремим ювіл. датам. Гол. ред.: О. Коваленко (2005–08), С. Посохов (2009–15), С. Зозуля (від 2016).

О. Г. Самойленко
Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
. Ніжинська старовина // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74110 (дата звернення: 23.10.2021)