Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя — Енциклопедія Сучасної України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

НІ́ЖИНСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. М. Гоголя – один із найдавніших закладів вищої освіти в Україні. Веде свою історію від Г-зії вищих наук князя Безбородька, засн. 1805 і відкритої 1820 у м. Ніжин (нині Черніг. обл.), що з часом зазнала неоднораз. реорганізацій, зберігаючи при цьому статус ВШ: фіз.-мат. ліцей (1832–40), юрид. ліцей (1840–75), істор.-філол. ін-т (1875–1919) князя Безбородька. Останній був одним із найбільш важливих вищих навч. та наук. закладів того часу. Завдяки зусиллям першого дир. М. Лавровського, акад. С.-Пе­тербур. АН, було укріплено матеріал. базу істор.-філол. спрямування: закуп­лено б-ки акад. та проф. Ф. Ричля, І. Штейнмана, С. Шевирьова, а також Ніжин. Олександрів. грец. уч-ща з унікал. виданнями 16–17 ст., зібр. «Полоніка» Варшав. ун-ту. Б-ка Ін-ту нараховувала 100 рукописів різноманіт. змісту різними мовами. Для роботи були запрошені відомі вчені, які давали ґрунт. знання зі слов'ян. філології, класич. мов та історії. За 43 р. підготовлено 632 фахівця. Серед них – Є. Карський, М. Державін, В. Рєзанов, І. Кириченко, М. Петровський, В. Данилов, Р. Волков, П. Волинський, М. Даденков, О. Карпеко, П. Казьмін, естон. філологи Й. Аавік, М. Гейн­рихсен, ерзян. філолог А. Рябов, білорус. літературознавець М. Піотухович та ін. Сформувалися відомі наук. школи: філол. (представники – М. Лавровський, П. Нікітін, М. Сперанський, рос. славіст, чл.-кор. РАН Р. Брандт, рос. мовознавець, чл.-кор. С.-Пе­тер­бур. АН А. Будилович, Г. Ільїнсь­кий, В. Рєзанов, М. Соколов, І. Іванов, В. Качановський та ін., які досліджували лінгвіст. палеонтологію слов'ян, слов'ян. акцентологію, праслов'ян. мови та їхню граматику, міжслов'ян. літ. взаємини) та істор. (представники – В. Піскорський, М. Бережков, В. Ляскоронський, Г. Люперсольський, Г. Зенґер, О. Покровський, І. Турцевич, які займалися вивченням вітчизн. та всесвіт. історії). Діяли Історико-філологічне товариство при Ніжинському історико-філологічному інституті (1894) та Археол. комісія. Період. наук. вид.: «Известия историко-филологического института князя Безбородко в Нежине» (1877–1919), «Вестник славянства» (1888–96), «Сборник Историко-филологического общества при Институте князя Безбородко в Нежине» (1896–1911). Після істор.-філол. ін-ту князя Безбородька продовжували історію закладу наук.-пед. ін-т (1920–21), ІНО (1921–33), ін-т соц. виховання (1930–33), пед. ін-т (1933–98), пед. ун-т (1998–2004), від 2004 – сучасна назва. Від 1939 – ім. М. Гоголя. Тривалий час в Ун-ті працювали Ф. та Н. Арвати, З. Кирилюк, Т. Маєвська, І. Марисова, В. Рожок, О. Ростовський, В. Яковець. Нині в структурі Ун-ту функціонують 7 ф-тів (філол., істор.-юрид., іноз. мов, культури і мист-в, природн.-геогр., фіз.-мат., психології та соц. роботи). У закладі працюють бл. 250 викл., з яких – 40 д-рів, проф. і 183 канд. н. Серед відомих учених – М. Барановський, Н. Бойко, О. Бойко, Ю. Бондаренко, О. Ковальчук, М. Криловець, Л. Костенко, Е. та О. Кучменки, С. Леп'явко, О. Мельничук, П. Михед, Г. Самойленко, В. Суховєєв, Л. та М. Шумські. Навч.-допоміжні та культ.-осв. підрозділи: б-ка (див. Бібліотека Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя), центр гуманітар. співпраці з укр. діаспорою, наук.-метод. Гоголе­знав. центр, навч.-дослідна агробіол. станція, інформ.-обчислювал. центр, центр акредитації та ліцензування освіт. діяльності моніторингу якості освіти, мовний центр, ред.-видавн. відділ, вид-во, навч.-вироб. майстерня. Діє Музейний комплекс Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, відомий в Украї­ні та за її межами хор «Світич». Осн. наук. школи та напрями діяльності Ун-ту: гоголезнавство, регіон. вивчення історії та культури Полісся, когніт.-дискурс. дослідж. герман. мов, грамат. та семант. аспекти функціонування лексики і фразеології укр. мови, біол. та медико-валеол. дослідж., фармацевт. хімія, сучасні проблеми пед. освіти та політології, освіт. аналітики, інфрачервоної спектроскопії, сучасні проблеми когнітив. психології особистості, археології. Співпрацює із навч. закладами та наук. установами США, Китаю, Канади, Швеції, Угорщини, Швейцарії, Італії, Німеччини, Великої Британії, Греції, Польщі, Туреччини, Македонії, Марокко, Тунісу, Литви, Грузії, Білорусі, Казахстану та ін. країн. Видають «Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» (від 1940, з пере­рвами), наук. зб. «Література та культура Полісся» (від 1990), «Віс­ник студентського наукового товариства» (від 2005). Соц. інфраструктура: 5 навч. корпусів, 4 гуртожитки, спорт.-оздоровча база. Ректор – О. Самойленко (від 2016).

Літ.: Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Ніжинська вища школа: сторінки історії. 2005; Вони ж. Ніжинська вища школа у спогадах студентів і викладачів. Т. 1–2. 2015; Вони ж. Ніжинська вища школа у життєвих та творчих долях її випускників. Т. 1–2. 2020 (усі – Ніжин).

Г. В. Самойленко


Покликання на статтю