Ніколайчик Федір Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Ніколайчик Федір Данилович

НІКОЛА́ЙЧИК Федір Данилович (крипт.: Ни-к Ф., Ф. Н.; 1857, м-ко Новий Ропськ Новозибків. пов. Черніг. губ., нині село Брян. обл., РФ – 1920, м. Бердянськ, нині Запоріз. обл.) – історик, літературо- та краєзнавець, педагог. Закін. істор.-філол. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1882). Наук. роботу розпочав під кер-вом В. Антоновича. Потім 20 р. учителював на Полтавщині: жін. г-зія в Кременчуці, реал. уч-ще в Ромнах (нині Сум. обл.), засн. і дир. учител. семінарії в Сорочинцях, також був інспектором нар. уч-щ Пирятин. пов. Від 1906 – дир. нар. уч-щ Волин. губ., від 1909 – нач. дирекції нар. уч-щ Сувалків. губ. (нині Польща). Досліджував істор. минуле Полтавщини, писав розвідки з фольклору та етнографії, з історії козаччини, Гетьманщини й Лівобереж. України, брав участь в археол. розкопках на Роменщині. Листувався з відомим істориком козаччини Д. Явор­ницьким. У 1880–90-х рр. активно співпрацював із ж. «Кіевская старина», де вмістив, зокрема, «Би­бліографическій указатель сочиненій Н. И. Костомарова» (1885, № 5), вид. «Труды Полтавской ученой архивной коммиссіи» («Ильинская ярмарка въ периодъ ее существованія въ Ром­нахъ», 1907, опубл. у 3-х вип.). Чл. Істор. т-ва Нестора-літописця (1884), співзасн. Полтав. губерн. вченої архів. комісії (1903). Автор фундам. праці «Городъ Кре­менчукъ: Историческій очеркъ» (С.-Пе­тербургъ, 1891). Особливо цінною для істориків є наук. розвідка Н. про життя та діяльність остан. кошового отамана Запороз. Січі П. Калнишевського – «Родина Калнишевскаго» («Кіевская старина», 1892, кн. 37).

Пр.: Новые свадебные малорусскія песни въ общемъ ходе свадебнаго дѣйствія // КС. 1883. № 2; Родъ Лашкевичей и дневникъ одного из нихъ // Там само. 1887. № 12; Первые казацкія движенія въ Рѣчи Посполитой (1591–1596) // Там само. 1888. № 3–4; Новый источникъ о казацкомъ возстаніи 1625 г. и место заключенія Куруковскаго договора // Там само. 1889. № 10; Отголосокъ лирницкаго языка (къ статье Валериана Боржковскаго «Лирники») // Там само. 1890. № 4; Универсалъ гетмана Скоропадскаго о вечерницахъ, кулачныхъ бояхъ // Там само. 1894. № 6; Матеріалы по исторіи землевладѣнія князей Ви­шневецкихъ въ Левобережной Украине // Чтенія Истор. об-ва Нестора-лѣ­то­писца. К., 1900. Кн. 14, вып. 3; Начало и ростъ Полтавскихъ владѣній князей Ви­ш­невецкихъ по даннымъ литовской метрики // Тр. 11-го Археол. съезда въ Кіеве, 1889 г. Москва, 1902. Т. 2; Личный со­ставъ малороссійской казацкой стар­шины въ 1725 г. // КС. 1904. № 7–8.

Літ.: Павловскій И. Ф. Краткій біографическій словарь ученыхъ и писателей Полтавской губерніи съ половины XVIII вѣка. П., 1912; Коцур Г. Краєзнавець Федір Данилович Ніколайчик (1857–1920): повернення із забуття // Мат. 5-ї Волин. міжнар. істор.-краєзн. конф.: Зб. наук. пр. Ж., 2012; Її ж. Ф. Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра Калнишевсь­кого // Часопис укр. історії. 2013. Вип. 26.

П. П. Ротач


Покликання на статтю