ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Вісник

«ВІ́СНИК» Засн 1784 як наук.-серійне періодичне видання Львів. університету. Збірники виходили нерегулярно, спочатку нім. і лат., пізніше польс. мовами. Спробу видавати наук. збірники зробив Укр. таєм. університет у Львові (1923 неперіодично виходив «Історичний вісник»). 1940 видано один том «Записок історичного та філологічного факультетів», де опубл. праці І. Крип’якевича, М. Возняка. У 1950-х рр. видавалися «Наукові записки» (укр. та рос. мовами). «В», як правило, виходить щороку (окремі серії мають 2–4 вип. на рік), у 18-ти серіях. «Серія Біологічна» засн. 1962 (відп. ред. – С. Ґудзь); частину випусків видано як темат. збірники, присвяч. нейрогормонал. регуляції клітин. механізмів, екосистемам Карпат. високогір’я, впливу іонізуючої радіації на живий організм. Серія «Географічна» виходить від 1962 (відп. ред. – Я. Хомин); переважно темат. збірники, присвяч. природ. та госп. комплексам, геогр. природоохорон. проблемам Зх. регіону, генезі, географії та екології ґрунтів. Серія «Геологічна» засн. 1962 (відп. ред. – М. Павлунь); осн. тематика – заг. геологія, гідрогеологія, літологія, петрографія, мінералогія, палеонтологія, комп’ютерне моделювання геол. процесів, екологія, проблеми алмазо- і золотоносності України. Серія «Економічна» виходить від 1968 (відп. ред. – С. Панчишин); містить матеріали із соц.-екон. планування і упр., перебудови госп. механізму, висвітлює проблеми переходу до ринк. економіки, становлення нац. економіки. Серія «Журналістика» створ. 1967 (відп. ред. – С. Кость); висвітлює генезу та сучасні проблеми укр. журналістики. Серія «Іноземні мови» засн. 1962 (відп. ред. – М. Войтюк), 1960 видавалася як міжвідом. респ. зб. під назвами «Іноземна філологія» (підсерії: «Загальне мовознавство і германістика», «Питання англістики», «Питання романістики») та «Питання класичної філології». Серія «Історична» засн. 1962 (відп. ред. – Р. Сирота); публікує дослідж. питань історії України, соц.-екон. та політ. історії, спец. істор. дисциплін, всесвіт. історії, спецвипуск – «Львів: Місто, суспільство, культура» (1999). Серія «Книгознавчі студії. Бібліотекознавство та інформаційні системи» виходить від 2005 (відп. ред. – Б. Якимович); висвітлює дослідж. рукопис. та друков. книг, сучасне комп’ютерне забезпечення бібліотеч. процесів. Серія «Механіко-математична» засн. 1965 (відп. ред. – Г. Шинкаренко); осн. тематика – питання теор. та приклад. математики, матем. фізики та аналізу, диференц. рівнянь і матем. моделювання. Серія «Мистецтвознавство» започаткована 2001 (гол. ред. – Б. Козак). Висвітлює історію укр. театру, вміщує рец. на твори укр. і світ. драматургії, образотворче мистецтво. Серія «Міжнародні відносини» виходить від 1999 (відп. ред. – М. Мальський); осн. тематика – дипломат. служба, зовн. політика, політологія, міжнар. право. Серія «Педагогічна» засн. 1969 (відп. ред. – Г. Касянович); висвітлює питання педагогіки ВШ. Серія «Прикладна математика та інформатика» засн. 1999 (відп. ред. – Г. Шинкаренко); розглядає проблеми інформ. забезпечення та приклад. математики. Серія «Фізична» створ. 1962 (відп. ред. – І. Вакарчук); висвітлює питання експерим. і теор. фізики, фізики тонких плівок, матеріалознавства, неліній. оптики та фізики конденсов. систем, проблеми фізики твердого тіла, фіз. матеріалознавства, астрофізики. Серія «Філологічна» виходить від 1963 (відп. ред. – Т. Салига); вміщує статті, присвяч. питанням укр. мовознавства та літературознавства, франкознавству, порівнял.-типол. вивченню сх.-слов’ян. мов, проблемам оптимізації вивчення іноз. мов, соц. процесів у мовознавстві. Серія «Філософські науки» засн. 1999 (відп. ред. – В. Мельник); осн. тематика – філософія, культурологія, психологія, політологія. Серія «Хімічна» виходить від 1963 після припинення видання «Хімічного збірника» (засн. 1958); відп. ред. – Б. Котур. Висвітлює питання теор. та експерим. хімії, кристалохімії інтерметал. сполук і хім. аналізу металів, фізико-хімії полімерів, неорган., аналіт., орган. та фіз. хімії. Серія «Юридична» виходить від 1963 (відп. ред. – В. Нор); осн. тематика – правознавство в Україні та поза її межами. Серія «Суспільні науки» виходила 1962–96 (відп. ред. – А. Пашук). Від 1954 видавався наук. зб. «Астрономія», від 1960 – «Астрономический сборник», згодом (до 1980) «Циркуляр Львовской астрономической обсерватории».

Б. Я. Котур, Б. З. Якимович

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Вісник / Б. Я. Котур, Б. З. Якимович // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-34745

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

4-й

Дата виходу друком тому:

2005

Дата останньої редакції статті:

2005

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

34745

Кількість переглядів цього року:

6

Схожі статті

Вишня
Людина  | Том 4 | 2005
І. В. Зуб
Лук'яненко
Людина  |  Том 18 | 2019
Л. В. Стасів
Єрошевич
Людина  |  Том 9 | 2009
К. Є. Науменко, О. М. Колянчук

Нагору