ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лінгвістична прагматика

ЛІНГВІСТИ́ЧНА ПРАГМА́ТИКА – розділ лінгвістики, що вивчає вияви суб’єктивного (людського) чинника на всіх рівнях мови й у межах усіх аспектів її функціонування, комунікації людей. Межі проблем. поля Л. п. постійно уточнюються. Так, під впливом концепції мовних ігор і значення як вживання австр. філософа Л. Віттґенштайна у 1960–70-х рр. проблематика Л. п. обмежувалася аспектами індексальності, референції, мовними значеннями у контекстах їхнього вживання. У 1970–80-х рр. досліджували вплив контексту на функціонування мовних одиниць у комунікації, передусім мовленнєвих актів, неконвенціонал. засоби мовленнєвої діяльності людей, схеми інтерпретац. діяльності учасників інтеракції тощо. Наприкінці 1980-х – на поч. 90-х рр. Л. п. асоціювалася зі студіями зв’язків між мовними формами та їхніми користувачами, успішності взаємодії між мовцем і слухачем, зокрема успішності інтерпретації індексал., анафорич. і референцій. засобів мовлення, імплікацій та імплікатур живого спілкування. Згодом ці ж проблеми вивчали із залученням широкого соц. контексту, використанням мовних засобів у комунікації в межах дискурсів і текстів різного функціон. спрямування. Нині Л. п. – міжпредметна сфера дослідж., що вивчає аспекти, пов’язані з су­­б’єк­том мовлення (ілокутивними силами, мовленнєвими тактиками, правилами ведення діа­логу, різноманіт. установками, референцією мовця, прагмат. пресупозиціями, емпатією тощо), адресатом мовлення (пра­вилами виведення непрямих смислів, перлокутивними ефек­тами, типами мовленнєвого реагування тощо), стосунками між учасниками спілкування (формами мовленнєвого спілкування, соц.-етикет. особливостями мовлення та ін.), а також із ситуацією спілкування (інтерпретацією дейктич. знаків, впливами мовленнєвої ситуації на тематику спілкування тощо).

Значну роль у розширенні й уточненні проблем. поля Л. п. відіграли праці укр. лінгвістів. В Украї­ні сформувалися декілька шкіл: київ. (Г. Почепцов, О. Почепцов, В. Карабан, А. Бєлова та ін.), львів. (Ф. Бацевич, К. Кусько, А. Паславська, Т. Яхонтова та ін.), харків. (І. Шевченко, Л. Безугла, Л. Мінкін та ін.). Їхні праці присвяч. питанням прагмат. організації дискурсів, мовленнєвих жанрів, мовленнєвих актів, стратегій і тактик ведення міжособистіс. спілкування. Остан. часом актуал. стали проблеми прагматики міжкультур. комунікації, ви­яву суб’єктив. чинників у текстах різних типів тощо. Нині виділяють кілька розділів Л. п.: мікропрагматика (вивчає питання прагматики лексич. і грамат. одиниць, дискурсивні слова та їхні особливості, імплікації та імплікатури дискурсу, пресупозиції у висловленні, інференції, референції та анафори, модальність і сфери її вияву, прагмат. аспекти дейксиса, прагмат. аспекти мовленнєвого жанру і мовленнєвого акту), макропрагматика (вивчає інтенціональність, емпатію, погляди учасників комунікації, стратегії й тактики спілкування, принципи, максими і постулати комунікації, категорії ввічливості та ін.), мегапрагматика (досліджує специфіку соц. контексту і його вплив на всі складові комунікат. акту, зокрема дискурси). Окремо виділяють прагматику міжкультур. комунікації в її зв’язках з проблемами організації дискурсу. Нині Л. п. вважають одним із провід. напрямів лінгвістики.

Літ.: Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1981. Т. 40, № 4; Степанов Ю. С. В поисках прагматики (проблема субъекта) // Там само; Почепцов О. Г. Основы прагматического описания предложения. К., 1986; Карабан В. И. Сложные речевые единицы: прагматика английских асиндетических полипредикативных образований. К., 1989; Богданов В. В. Речевое общение: прагматический и семантический аспекты. Ленинград, 1990; Шевченко И. С. Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение XVI–XX ве­ков. Х., 1998; Сусов И. П. Лингвистическая прагматика. В., 2009; Бацевич Ф. Нариси з лінгвістичної прагматики. Л., 2010.

Ф. С. Бацевич

Рекомендована література

  1. Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1981. Т. 40, № 4;Google Scholar
  2. Степанов Ю. С. В поисках прагматики (проблема субъекта) // Там само;Google Scholar
  3. Почепцов О. Г. Основы прагматического описания предложения. К., 1986;Google Scholar
  4. Карабан В. И. Сложные речевые единицы: прагматика английских асиндетических полипредикативных образований. К., 1989;Google Scholar
  5. Богданов В. В. Речевое общение: прагматический и семантический аспекты. Ленинград, 1990;Google Scholar
  6. Шевченко И. С. Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение XVI–XX ве­ков. Х., 1998;Google Scholar
  7. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика. В., 2009;Google Scholar
  8. Бацевич Ф. Нариси з лінгвістичної прагматики. Л., 2010. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лінгвістична прагматика / Ф. С. Бацевич // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55505

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55505

Кількість переглядів цього року:

260

Схожі статті

Крикун
Людина  |  Том 15 | 2023
Л. О. Зашкільняк
Марго
Людина  |  Том 19 | 2018
В. П. Мацько
Енциклопедія
Світ-суспільство-культура  | Том 9 | 2021
Я. Д. Ісаєвич, М. Г. Железняк, Р. Сенькусь

Нагору