Кримська соціалістична радянська республіка — Енциклопедія Сучасної України

Кримська соціалістична радянська республіка

КРИ́МСЬКА СОЦІАЛІСТИ́ЧНА РАДЯ́НСЬКА РЕСПУ́БЛІКА (Кримська СРР) Проголошена 1 травня 1919 окре­мою респ. у складі РСФРР на підставі рішення політбюро ЦК РКП(б) від 23 квітня 1919. Створ. за територ. принципом у межах Крим. п-ова із центром у Сімферополі.

До складу уряду увійшли нарком охорони здоров'я та соц. забезпечення Д. Ульянов (тимчасово в. о. голови уряду), нарком внутр. справ Ю. Гавен, нарком закордон. справ С. Меметов, нарком юстиції І. Арабсь­кий, нарком з військ. і мор. справ П. Дибенко, нарком освіти І. На­зукін, нарком рад. нар. госп-ва, фінансів, шляхів сполучення, пошт і телеграфів Я. Городецький, нарком землеробства С. Ідрі­сов, нарком праці І. Полонський, нарком продовольства і торгівлі С. Вульфсон, керуючий справами РНК А. Боданінський. Дещо згодом наркомом з нац. справ став І. Фірдевс.

Першими діями новоствор. уряду було: проведення націоналізації банків, кре­дит. установ, залізнич. і водного транспорту, флоту, маєтків, монастир. госп-в, великих підпр-в, курортів тощо. У селах націоналізували госп-ва замож. селян. Для забезпечення респ. фінансами більшовики наклали на «во­рожі класи» конт­рибуцію, продзагони вилучали у селян хліб та ін. продовольство (вільну тор­гівлю хлібом заборонено). 1 черв­ня 1919 ВЦВК видав декрет «Об объединении Советских Республик: России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом».

Нова форма об'єднання респ. передбачала, що у сферах військ. орг-ції й військ. командування, пром-сті, фінансів, праці й тран­спорту держ. органи РСФРР мали виконувати функції органів влади та упр. для всіх рад. республік. Екон. політика більшовиків викликала масові повстання се­ред селян РСФРР. Уряд спрямовував у неспокійні р-ни велику кількість військ. Цим скористалася Добровольча армія, під­розділи якої з Акмонай. перешийка перейшли у наступ на тер. Крим. п-ова. 18 червня 1919 час­тини Червоної армії почали відступати: 24 червня вони залишили Сімферополь, ще через дві доби в Криму не залишилося жодного червоного загону. Уряд Крим. СРР евакуювався до м. Ні­кополь (нині Дніпроп. обл.), зго­дом – у Київ. Крим. СРР припи­нила існування.

Літ.: Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. Сф., 1957; Борьба большевиков за упрочение Советской власти, восстановление и развитие на­родного хозяйства Крыма. Сф., 1958; Гражданская война на Украине 1918–1920: Сб. док. и мат. Т. 2. К., 1967; Гар­чев П. І., Овод В. В. Про створення Крим­ської Радянської Республіки в 1919 р. // УІЖ. 1992. № 4; Состав правительств Крыма периода гражданской войны // Изв. Крым. респ. краевед­чес. музея. 1995. № 11; Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из исто­рии гражданской войны в Крыму. Сф., 1997; Бикова Т. Організація Кримської соціалістичної радянської республіки у 1919 р. // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки: Зб. наук. пр. К., 2005. № 13.

Т. Б. Бикова


Покликання на статтю