Котляревський Іван Арсенійович — Енциклопедія Сучасної України

Котляревський Іван Арсенійович

КОТЛЯРЕ́ВСЬКИЙ Іван Арсенійович (07. 11. 1941, Ташкент – 13. 06. 2007, Київ) – музикознавець, педагог. Син А. Котляревського та В. Бакєєвої, батько О. Котляревської. Д-р мистецтвознавства (1985), проф. (1986), чл.-кор. АМУ (1997). Засл. діяч н. і т. України (1993). Чл. НСКУ (1991). Навч. у Львів. (1960; кл. валторни), закін. Новосибір. кон­серваторію (РФ, 1966; кл. теорії музики Ю. Кона), де відтоді й ви­кладав. Від 1968 – у Нац. муз. академії України (Київ): 1984–95 – проректор з наук. роботи, водночас від 1992 – зав. каф. теорії музики. З ініціативи К. в академії відкрито інформ.-обчис­люв. центр, наук.-творчу лаб. з укр. фольклору, кабінет укр. му­зикознавства. Як актив. дослідник, пропагандист і популяризатор вітчизн. та світ. муз. спад­щини і сучас. укр. та зарубіж. композиторів створив власний напрям у наук. музикознавстві. Брав участь у виготовленні та реконструюванні органів у Новосибірську, Москві, Черкасах, Києві. Наук. дослідження: теорія му­зики, історія муз. виконавства, муз. освіта. Серед учнів – М. Де­нисенко, І. Коханик, В. Іванченко, І. Ігнатченко, О. Маркова, Т. Мартинюк, О. Рощенко, О. Са­мойленко, В. Сумарокова, Л. Ша­повалова.

Пр.: Діатоніка і хроматика як категорії музичного мислення. К., 1971; Му­­зыкально-теоретические системы ев­­ропейского искусствознания. К., 1983; К вопросу о понятийности музыкаль­ного мышления // Муз. мышление: Сущ­ность. Категории. Аспекты исследова­ния: Сб. ст. К., 1989; Музично-теоре­тична україністика // УМ. 1998. Вип. 28; Парадигматичні аспекти розвитку по­­нятійного апарату музикознавства // Наук. вісн.: Музикознавство. 3 ХХ у ХХІ ст. 2000. Вип. 7; Пріоритетність як фак­тор розвитку музикознавства // Теор. та практ. питання культурології: укр. музикознавство на зламі століть. Ме­­літополь, 2002. Вип. 9; Константи теоретичного музикознавства: історія і еволюція // УМ. 2004. Вип. 33; За­гальні основи науково-дослідної роботи: Навч. посіб. К., 2008.

Літ.: Хлебникова Т. Котляревские соз­дают вокруг себя поле добра // Киев. ве­домости. 1999, 2 нояб.; Берегова О. З династії славетних митців // Уряд. кур'єр. 2001, 17 листоп.; Маркова О. Культурологічний аспект цілісності му­­зичного твору як розвиток ідеї музичної системології І. А. Котляревського // Теор. і практ. пит. культурології: укр. музикознавство на зламі століть. Мелітополь, 2002. Вип. 9; Котляревсь­ка О. Кредо його життя і творчості (па­м'яті члена-кореспондента АМУ І. А. Котляревського) // Актуал. пробл. мист. практики і мистецтвознав. на­­уки. 2008. Вип. 1(10); Пясковський І. Пі­­фагор українського теоретичного музи­­кознавства // УМ. 2010. Вип. 36.

О. І. Котляревська


Покликання на статтю