Інтелігенція і влада — Енциклопедія Сучасної України

Інтелігенція і влада

«ІНТЕЛІГЕ́НЦІЯ І ВЛА́ДА» – громадсько-політичний науковий збірник. Засн. 2003 Одес. політех. ун-том. Виходить двічі на рік укр. мовою в серіях «Історія» (гол. ред. – Г. Гончарук), «Політологія» (вип. 17, гол. ред. – Л. Сухотеріна), «Соціологія» (вип. 18, гол. ред. – В. Онищук); наклад 300 прим. Темат. спрямованість: проблеми взаємовпливу інтелігенції та влади в істор., політол. і соціол. аспектах у минулому та на сучас. етапі розвитку укр. сусп-ва. Більшість збірників видано у серії «Історія»; містять статті, присвяч. переважно питанням історії України новіт. доби, актуал. питанням історії України (взаємовпливу інтелігенції і влади, діяльності органів місц. самоврядування та держ. влади, ролі інтелігенції у формуванні нац. свідомості), проблемам укр. сільс. інтелігенції, конфесій. політики та міжнар. відносин; а також історіографії, джерелознавству. У збірниках серії «Політологія» – статті з актуал. питань сучас. політ. теорії і практики, проблем соц.-політ. розвитку України та регіонів (зокрема політ. діяльності еліти, влад. і громад. інституцій, особливостей розвитку парт. системи в Україні, становлення політ. опозиції, реформування економіки, екол., соц. політики). Збірники серії «Соціологія» містять статті з питань соц. політики та соц. роботи як напрямків діяльності укр. уряду; актуал. проблеми соц. захисту, соціол. і психол. засади соц. роботи; теор. та практ. аспекти соц. роботи.

Л. М. Бур'ян


Покликання на статтю