Інформаційної інфраструктури Державний науково-дослідний інститут Державної адміністрації зв’язку України та НАНУ (ДНДІІІ) — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційної інфраструктури Державний науково-дослідний інститут Державної адміністрації зв’язку України та НАНУ (ДНДІІІ)

ІНФОРМАЦІ́ЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУ́РИ Державний науково-дослідний інститут Державної адміністрації зв’язку України та НАНУ (ДНДІІІ) – науково-дослідна установа у галузі високопродуктивних інформаційних технологій і систем. Засн. 1996 у Львові на базі Відділ. інформ. технологій і систем Фіз.-мех. ін-ту НАНУ. Складається з 5-ти н.-д. відділів: інформ. технологій та інфраструктур; програм. засобів та проблемно-орієнтов. структур; високопродуктив. обчислюв. систем; систем енерго-інформ. обміну; інформ.-аналіт. систем та засобів штучного інтелекту. Розробляє інформ. інфраструктури в рамках Нац. програми інформатизації України: високопродуктивні системи відбору та оброблення даних; нетрадиц. матем. моделі та програмні засоби для підтримки прийняття управлін. рішень; методи й засоби високоефектив. оброблення даних на основі нейроподіб. систем; методи й засоби розпаралелювання оброблення великих масивів даних; інформ. технології екол. моніторингу і прогнозування стану довкілля. Співробітники Ін-ту запропонували теор. основи синтезу високопродуктив. проблемно-орієнтов. і спеціаліз. систем оброблення інформації; теорію алгоритмів та систем оброблення швидкоплин. інформації, які мають паралел. структуру; нові інформ. технології моделювання й експерим. дослідж. нейроподіб. спеціаліз. обчислюв. мереж; засоби високопродуктив. систем відбору й оброблення інформації в реал. часі; багатоканал. систему відлагодження та контролю параметрів телевіз. передавачів і передавачів частотно-модульов. радіомов. сигналів на основі принципів відбору та прямого оцифровування вимірюваних високочастот. сигналів, алгоритми і програми оброблення отриманих сигналів; інформ. технологію програмно-керов. поточк. електролізу і комп’ютерну установку для нанесення зображень одним металом на поверхню іншого. В Ін-ті працює 25 н. с., з них 1 чл.-кор. НАНУ, 7 д-рів і 14 канд. наук. ДНДІІІ видає ж. «Інформаційні технології і системи». Від заснування Ін-т очолює В. Грицик.

Ю. В. Опотяк

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Ю. В. Опотяк . Інформаційної інфраструктури Державний науково-дослідний інститут Державної адміністрації зв’язку України та НАНУ (ДНДІІІ) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12480 (дата звернення: 15.06.2021)