Інформаційно-роз’яснювальна робота — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційно-роз’яснювальна робота

ІНФОРМАЦІ́ЙНО-РОЗ'Я́СНЮВАЛЬНА РОБО́ТА – система політичних, суспільних, інформаційних, культурологічних та організаційних заходів, спрямованих на поширення за кордоном інформації про країну, її історію та культуру, основи та сучасний стан внутрішньої й міжнародної політики, місце та роль у світовому співтоваристві. І.-р. р. зазвичай спрямована на уряди й держ. заклади іноз. держав, вітчизн. та зарубіжні громад. і політ. орг-ції, ЗМІ, ділові кола, групи лобі тощо. Ефективність інформ. забезпечення зовн.-політ. діяльності – один із осн. показників роботи закордон. установ і відповід. підрозділів зовн.-політ. відомств. Важливий напрям забезпечення нац. інтересів у сфері зовн. політики – роз'яснення міжнар. громадськості та урядам зарубіж. країн мети й гол. завдань держ. політики країни, її позиції щодо знакових подій міжнар. життя. Тенденції змін дипломат. діяльності засвідчують актуальність усебіч. використання інформ. ресурсів у роботі зовн.-політ. відомства. І.-р. р. у країні перебування та позиціонування зовн. політики в міжнар. інформ. потоках є чинниками політ. культури, що формують рівень міжнар. співроб-ва. Для забезпечення системності та послідовності в орг-ції І.-р. р. складають річні, квартальні та місячні плани. Вони враховують політ. обстановку в країні перебування, рівень поінформованості громадян ін. держав про об'єкт заходів. І.-р. р. усередині країни здійснюють під безпосеред. кер-вом глави зовн.-політ. відомства, за кордоном – першої особи дипломат. представництва. Глава дипломат. представництва повинен координувати І.-р. р., залучаючи до цього представників ін. орг-цій, акредитов. у зарубіж. країні; забезпечувати поточне й перспективне планування такої роботи; надавати допомогу дружнім орг-ціям країни перебування (т-ва, земляцтва, діаспорні орг-ції тощо); сприяти реалізації спіл. заходів. Під час проведення такої роботи необхідно враховувати, насамперед, склад аудиторії, з якою відбувається обмін інформацією. Найпоширеніші методи І.-р. р.: пряме спілкування з представниками зарубіж. країн; розповсюдження у різних уряд. і громад. колах інформ. матеріалів; проведення фестивалів, презентацій, круглих столів; участь у вернісажах та худож. виставках, турист. і книжк. ярмарках. Вагома роль у забезпеченні високої ефективності І.-р. р. належить друк. й електрон. ЗМІ, інформ. агенціям і вмілому використанню потужностей Інтернету. Окремі форми роботи у цьому напрямі: орг-ція поїздок до країни прихильно налашт. журналістів і кер. ЗМІ, забезпечення їх відповід. матеріалами, влаштування зустрічей чл. різних верств сусп-ва, встановлення безпосеред. контактів представників вітчизн. і зарубіж. друк. видань, теле- та радіокомпаній, навч. закладів із підготовки журналістів. Сучасні форми ведення І.-р. р. за кордоном можуть бути усними й письм., індивід. і груповими. Запорука успіш. здійснення І.-р. р. за кордоном – добра поінформованість дипломата про події й тенденції політ., соц., екон. розвитку влас. держави; необхідна умова реалізації програми І.-р. р. – наявність єдиного ідеол. (контролюючого) центру та спеціально створених установ. Стратегію зовн. комунікації в Україні розробляють і контролюють відповідні підрозділи МЗС України (Упр. інформації, прес-служба, Упр. політ. аналізу та планування), а також Мін-ва культури України та Мін-ва освіти і науки, молоді та спорту України, за участі яких проводять відповідні заходи за межами країни, Ген. дирекція Київ. міськради з обслуговування іноз. представництв та ін. Безпосеред. інформуванням світ. спільноти про події в Україні опікується Укр. нац. інформ. агентство «Укрінформ» та створена на базі Всесвіт. служби радіомовлення України Держ. ТРК «Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”». Прикладами успішних аналог. проектів у ін. країнах є канали: «Polsat 2 International» (Польща), «Deutsche Welle» (Німеччина), «TV-2», «TV-Denmark» (Данія), «BBC World», «Reuters» (Велика Британія), «Rai Uno», «Rai Due», «Tele Peace» (Італія), «Canal France International», «France 2», «France 3» (Франція), «Egypt Digital Package» (Єгипет), «НТВ-плюс», «ОРТ-International», «Культура», «РТР-Планета», «Russia Today» (РФ), «Measat» (Малайзія), «Thaicom» (Таїланд) та ін. У Німеччині структура, що здійснює підготовку матеріалів інформ. характеру для І.-р. р. за кордоном і покращення іміджу країни у світ. інформ. просторі, входить до Федерал. відомства преси та інформації, яке 6 разів на рік випускає багатьма мовами, зокрема укр., ж. «Німеччина» (розповсюджують насамперед через дипломат. представництва за кордоном). Опосередковано на покращення іміджу Німеччини в інформ. просторі за кордоном впливають установа «Ґете-інститут», на 2/3 фінансована МЗС, і телерадіомовна компанія «Deutsche Welle». У Польщі осн. орган, відповідал. за поширення інформ.-роз'яснюв. матеріалів МЗС, – Польс. інформ. агенція, гол. завданням якої є сприяння формуванню позитив. іміджу Польщі у світ. інформ. просторі.

С. І. Даниленко


Покликання на статтю