Історико-географічні дослідження в Україні — Енциклопедія Сучасної України

Історико-географічні дослідження в Україні

«ІСТО́РИКО-ГЕОГРАФІ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ В УКРАЇ́НІ» – збірка наукових праць. Засн. 1988 Ін-том історії України АН УРСР (Київ). Виходить двічі на рік укр. мовою; наклад протягом 2006–11 складає 100 прим. Тематика статей та рецензій досить широка й охоплює актуал. питання істор. джерелознавства, монетар. обігу на тер. України у часи середньовіччя, картограф. істор. джерел, вітчизн. регіоналістики та боністики. Значне місце серед них посідають проблеми істор. географії, картографії, краєзнавства, екології, історії міст і сіл України, їх символіки, атрибутики місц. влади, істор. топографії, нумізмат. пам'яток тощо. Вид. також діє в електрон. вигляді на порталі Ін-ту історії України НАНУ. Гол. ред. – Г. Боряк (від 2008).

М. Ф. Дмитрієнко


Покликання на статтю