Історико-філологічне товариство при Харківському університеті — Енциклопедія Сучасної України

Історико-філологічне товариство при Харківському університеті

ІСТО́РИКО-ФІЛОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО при Харківському університеті Засн. 1877 з ініціативи О. Кирпичникова, А. Лебедєва та М. Дрінова. Сприяло розвитку та розповсюдженню істор. і філол. знань, а також займалося збиранням архів. та етногр. матеріалів, їх обробкою, виданням, збереженням пам'яток старовини тощо. Перший рік Т-во очолював декан істор.-філол. ф-ту В. Надлер, надалі, до 1890, – проф. О. Потебня. Тематика дослідж. була різноманітною, проте гол. місце відводили питанням культур. історії Лівобереж. України. Тут починали свій наук. шлях М. Сумцов, М. Халанський, Д. Яворницький та ін. відомі вчені. При Т-ві діяв істор. архів, у якому наприкінці 19 ст. зберігалося понад 52 тис. документів, це була єдина значна скарбниця матеріалів з історії Лівобереж. та Слобід. України 17 – 1-ї пол. 19 ст. 1892 відкрито пед. відділ – своєрід. навч.-метод. центр з питань викладання істор. та філол. дисциплін, видання підручників і книг для масового читача. Виходили «Сборник Харьковского Историко-филологического общества» (1886–1914, т. 1–21), «Вестник Историко-филологического общества» (1911–14, вып. 1–5), у яких опубл. статті та матеріали з археології, краєзнавства, українознавства, слов'янознавства, історії літ-ри, теорії мист-ва. Окремі збірники присвяч. ювіл. датам Г. Сковороди, О. Потебні, С. Редіна, Д. Багалія. Найкращі студент. роботи відзначали преміями Т-ва ім. О. Потебні, ім. С. Редіна, ім. Т. Шевченка, ім. М. Лисенка. Після О. Потебні Т-во очолювали М. Дрінов (1890–97) та М. Сумцов (до його закриття 1919). У 1991 Т-во з такою ж назвою відновлене на чолі з А. Івченком. Складається з істор., мовознав. та літературознав. секцій. Від 1993 виходить «Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія» (станом на 2009 вийшло 13 т.). Нині голова – І. Михайлин (від 1999).

Літ.: Фрадкин В. З. Харьковское историко-филологическое общество (1877–1919) // История и историки: Историогр. ежегодник. 1979. Москва, 1982; Його ж. До питання про суспільно-політичні погляди членів Харківського історико-філологічного товариства // Зап. Харків. істор.-філол. т-ва. Нова серія. 1994. Т. 2; Назаренко В. Ю. Харьковское историко-филологическое общество: Вопр. литературоведения. Х., 1999; Харківське історико-філологічне товариство: Бібліогр. покажч. Х., 2002.

С. М. Куделко


Покликання на статтю