Історія народного господарства та економічної думки України — Енциклопедія Сучасної України

Історія народного господарства та економічної думки України

«ІСТО́РІЯ НАРО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА ТА ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ДУ́МКИ УКРАЇ́НИ» – історико-економічний збірник наукових праць. Засн. 1965 як міжвідом. зб. «Історія народного господарства та економічної думки Української РСР», від 1991 – сучасна назва. Виходить раз на рік укр. мовою; наклад 350–400 прим. Видає Ін-т економіки та прогнозування НАНУ (Київ). Друкує наук. дослідж. провідних учених з істор.-екон. проблематики. Серед авторів – С. Боровой, Д. Вірник, В. Жученко, П. Толочко, Е. Лортікян, С. Злупко, М. Уперенко, Л. Корнійчук, Л. Горкіна, С. Кульчицький. Висвітлює питання історії госп-ва України від найдавніших часів, проблеми екон. розвитку за рад. влади, малодослідж. сторінки становлення вітчизн. екон. думки. У рубриці «Наші публікації» 1990 започатковано перевидання праць зі спадщини укр. екон. думки та істор. документів. Уперше в Україні опублікував окремі праці М. Туган-Барановського, В. Вернадського, К. Воблого, М. Птухи, Є. Слуцького. До темат. розділів «Історія народного господарства» та «Історія економічної думки» додано «З історії економічних реформ» і «До історії наукових установ». Подав аналіз істор. досвіду екон. реформування, зокрема висвітлив комплекс реформ, здійснених у зарубіж. країнах у 20 ст. («новий курс» Ф. Рузвельта, ринк. перетворення у Сх. Європі, «китай. диво» тощо). Історії екон. реформ і сучас. транзитології присвяч. статті з екон. історії та історії екон. думки В. Базилевича, Д. Богині, В. Бодрова, В. Гринчуцького, Л. Горкіної, В. Дементьєва, П. Леоненка, П. Юхименка та ін. Друкує також матеріали фахівців з РФ, Польщі, США; бібліографію наук. праць Ін-ту економіки НАНУ (за 1936–2001), покажчик авторефератів дис. з проблем історії нар. госп-ва та історії екон. думки (за 1946–2006). Відп. ред.: Д. Вірник (1965–67), В. Жученко (1971–76), Т. Дерев'янкін (1969–2009), В. Небрат (від 2010).

Н. А. Супрун


Покликання на статтю