Історія української географії — Енциклопедія Сучасної України

Історія української географії

«ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ ГЕОГРА́ФІЇ» – науково-практичний часопис. Засн. 2000 у Тернополі Укр. геогр. т-вом, Геогр. комісією НТШ та Терноп. пед. ун-том з ініціативи Б. Заставецького (ред. 1–2 вип.). Виходить двічі на рік; наклад 150 прим. Розглядає теор., методол. і метод. питання історії розвитку геогр. науки й освіти в Україні; висвітлює внесок укр. учених у природн. та сусп. географію, геоекологію, картографію; знайомить із життєвим шляхом, наук. спадщиною вітчизн. і зарубіж. дослідників укр. земель. Окремі вип. присвяч. ювілеям відомих географів (В. Кубійовича, О. Степанів, М. Паламарчука, М. Кородуби, С. Рудницького, В. Ґериновича, О. Ващенка, Я. Жупанського) та наук. геогр. шкіл (зокрема Львів. ун-ту). Рубрики: «Віхи», «Наукові школи і центри», «Постаті», «Раритети», «Натургеографічні та геоекологічні студії», «Крає- і країнознавство», «Антропогеографічні дослідження», «Картографічні сюжети», «Географічна освіта і просвіта», «Відгуки і повідомлення», «Хроніка. Факти. Проекти», «Ювілеї», «Втрати». Шеф-ред. – О. Шаблій (від 2000), ред. – О. Заставецька (від 2001).

І. Л. Дітчук


Покликання на статтю