Кочубинський Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кочубинський Олександр Олександрович

КОЧУБИ́НСЬКИЙ Олександр Олександрович (22. 10(03. 11), за ін. даними – 03(15). 11. 1845, Кишинів – 13(26). 05, за ін. даними – 28. 05(10. 06). 1907, Одеса) – славіст. Чл. Моск. археол. т-ва, Чеського королів. т-ва наук, Чесь­кої академії наук і мист-в. 1867 закін. Моск. ун-т зі ступ. канд. Відтоді учителював; від 1869 у закордон. відрядженні вивчав досвід орг-ції шкіл. справи у Ні­меччині й Австрії; від 1871 працював у Новорос. ун-ті в Одесі: від 1877 – ординар. проф. каф. слов'ян. філології, водночас 1903–05 – декан істор.-філол. ф-ту. Досліджував історію, мови й діалекти, культуру та етнографію слов'ян. народів. Критикував теорію протоетніч. першості серб. мови серед слов'ян, віддавав пер­шість рос. мові. Прабатьківщиною слов'янства вважав тер. між Карпатами й Дунаєм. На його думку, стародавні елементи збе­реглися у слов'ян. мовах пропор­ційно близькості чи віддалено­сті поселення відповід. народів від цього регіону. Як прибічник офіц. слов'янофільства ідеалізу­вав роль Росії у визволенні сло­в'ян. народів Балкан. п-ова, виправдовував придушення польс. повстання 1863–64, що загрожувало єдності слов'ян. світу, од­нак виступав проти актив. розповсюдження рос. мови і право­слав'я (вважав, що воно повин­но відбуватися еволюц. шляхом). 1890 відзначений Уваров. золо­тою медаллю С.-Петербур. АН за рец. на кн. П. Житецького «Очер­ки по истории малорусского на­речия в ХVII и ХVIII веках». Один із засн. Істор.-філол. т-ва при Но­во­­рос. ун-ті (1889). Ред. «Запи­сок Императорского Новороссийского университета» (від 1878).

Пр.: К вопросу о взаимных отношениях славянских наречий. О., 1878; Очерк учебно-литературной деятельности проф. Н. Я. Грота. О., 1883; Карта расселения славян в ІХ в., в эпоху деятель­ности св. Кирилла и Мефодия. О., 1885; Адмирал Шишков и канцлер гр. Румян­цев: Начальные годы русского славяноведения. О., 1887–88; Литовский язык и наша старина // Тр. 9-го Археол. съез­да в Вильне. Т. 1. Москва, 1895; До­­к­лад о поездке в Хотинскую крепость // Зап. Император. Одес. об-ва истории и древностей. 1904. Т. 25; П. И. Ша­фарик. Очерк из жизни русской науки, полвека тому назад // Вест. Европы. 1906. № 5–6.

Літ.: Ляпунов Б. М. А. А. Кочубин­ский и его труды по славянской филологии. О., 1909; Линниченко И. А. Проф. Алек­сандр Александрович Кочубин­ский (1845–1907). О., 1916; Ша­­тух М. Г. Життя і діяльність проф. О. О. Кочубин­ського // Тези доп. наук. конф. філол. ф-ту, присвяч. 100-річчю Одес. ун-ту. О., 1965; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Д. П. Урсу


Покликання на статтю