Известия отделения русского языка и словесности академии наук Союза Советских Социалистических Республик — Енциклопедія Сучасної України

Известия отделения русского языка и словесности академии наук Союза Советских Социалистических Республик

«ИЗВЕ́СТИЯ ОТДЕЛЕ́НИЯ РУ́ССКОГО ЯЗЫКА́ И СЛОВЕ́СНОСТИ АКАДЕ́МИИ НАУ́К СОЮ́ЗА СОВЕ́ТСКИХ СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИХ РЕСПУ́БЛИК» Видавали 1896–1927 у С.-Петербурзі (Петрограді, Ленінграді) як продовження «Извѣстій Императорской Академіи наукъ по Отдѣленію русскаго языка и словесности» (1852–63, 10 т.) щокварталу, від 1916 – двічі на рік, від 1920 – як річник (32 т. у 96-ти книгах); від 1917 – під назвою «Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук», від 1925 – «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук СССР». Друкували дослідж. з мовознавства (історії, діалектології рос. та ін. слов'ян. мов, порівнял.-істор. і заг. мовознавства), історії та культури слов'ян. народів, крит. й бібліогр. статті з рос. мови і літ-ри та слов'ян. мов, давньорус. мови, літописання, палеографії, пам'ятки нар. епосу слов'ян. Значне місце відведено працям з історії, діалектології і сучас. стану укр. мови, літ-ри, фольклору, етнографії. Велику цінність становили бібліогр. покажчики та невидані матеріали рос. письменників, зокрема «Библіографическій указатель литературы о Н. Гоголѣ за 1900–1909 гг.» (т. 14, кн. 4), «Къ библіографіи матеріаловъ о Гоголѣ» (т. 17, кн. 3; т. 19, кн. 2; т. 22, кн. 1; обидва уклав С. Бертенсон), «О литературныхъ нравахъ южно-русскихъ писателей ХVІІ ст.» (т. 11, кн. 2), «“Кіевлянинъ” М. А. Максимовича. (Литературно-библіографическіе матеріалы)» (т. 14, кн. 3; підготував В. Данилов), «М. П. Старицкій какъ драматургъ» (т. 13, кн. 3; т. 14, кн. 1; уклав М. Сумцов). Опубл. ст. «Сны Т. Г. Шевченка. (Къ психологіи художественнаго творчества)» М. Сумцова (т. 18, кн. 4), «Несколько словъ о Несторовомъ житіи св. Феодосія» О. Шахматова (т. 1, кн. 1), «К изучению “Слова о полку Игореве”» (т. 28) та «Новыя данныя для исторіи старинной украинской лирики» В. Перетца (т. 12, кн. 1), «Сомнѣнія и противорѣчія в біографіи Гоголя» О. Кирпичникова (т. 5, кн. 2); уривки з «Слова о законѣ і благодати», тексти з хроніки Іоанна Малали, Еллінського літописця, Палеї Хронографічної тощо. Серед авторів – І. Айзеншток, Ф. Корш, О. Веселовський, М. Лихачов, О. Соболевський. Друкували також праці укр. учених – Д. Багалія, М. Грунського, М. Грушевського, П. Житецького, А. Кримського, О. Назаревського, В. Перетца, М. Петрова, О. Потебні, І. Свєнціцького, М. Сумцова та ін. Ред. – О. Пипін, О. Шахматов, Ю. Карський.

Літ.: Указатель авторов и их статей, напечатанных в Известиях Отделения русского языка и словесности за все время существования этого издания с 1896 г. по 1927 г. Т. 1–32. Ленинград, 1928.

Н. І. Моісеєнко


Покликання на статтю