Извѣстія Таврического общества истории, археологии и этнографии — Енциклопедія Сучасної України

Извѣстія Таврического общества истории, археологии и этнографии

«ИЗВѣ́СТІЯ ТАВРИ́ЧЕСКОГО О́БЩЕСТВА ИСТО́РИИ, АРХЕОЛО́ГИИ И ЭТНОГРА́ФИИ» Виходили 1887–1920 в Сімферополі як «Извѣстія Таврической ученой архивной коммиссіи» неперіодично (57 томів; перші номери – відтиски з часопису «Таврические губернские вѣдомости»); ред. – Ф. Лашков (№ 1–5), А. Маркевич (№ 11–20). Поновлено 1927–29 із іншою назвою (т. 1–3, ред. – М. Ернст). Уміщували доповіді й повідомлення чл. Т-ва істор., археол., джерелознав., мистецтвознав., літературознав., етногр. та краєзнав. тематики (переважно антич. і середньовіч. Криму), описи місц. колекцій старожитностей, матеріали зі спец. істор. дисциплін, істор. й мемуарні джерела (регести документів кримчаків та караїмів 18 ст., татар. і караїм. фольклорні записи), описи подорожей П. Палласа, Д. де Монпера, М. Матвєєва, Е. Гревена, спогади С. Платонова; переклад дослідж. з історії Криму І. Тунманна; істор. та археол. розвідки, тексти документів, зокрема пр. «Памятники дипломатических отношений Крымского ханства с Московским государством в ХVI–ХVII вв.» Ф. Лашкова, «Опыт указателя сочинений, касающихся Крыма и Таврической губернии вообще» А. Маркевича. Серед авторів – Д. Айналов, М. Бережков, А. Бобринський, М. Веселовський, Е. Вульф, Б. Греков, М. Довнар-Запольський, С. Жебельов, В. Латишев, М. Марр, В. Пархоменко, Н. Полонська, О. Самойлович, Д. Самоквасов, В. Смолін, О. Соболевський, Б. Фармаковський, В. Філоненко, О. Шахматов.

Літ.: Філоненко В. Й. Наукова діяльність Таврійської наукової архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887–1929 рр.) // Архіви України. 1967. № 1.

Д. П. Урсу

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Д. П. Урсу . Извѣстія Таврического общества истории, археологии и этнографии // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=13805 (дата звернення: 24.10.2021)