Записки Императорскаго Одесскаго общества исторіи и древностей — Енциклопедія Сучасної України

Записки Императорскаго Одесскаго общества исторіи и древностей

«ЗАПИСКИ́ ИМПЕРА́ТОРСКАГО ОДЕ́ССКАГО О́БЩЕСТВА ИСТО́РІИ И ДРЕ́ВНОСТЕЙ» Виходили неперіодично 1844–1919 (усього 33 т.). Засн. для популяризації істор., археол., геогр., етногр. і статист. знань. Укладено два покажчики змісту: «Исторический очеркъ 50-летія Императорскаго Одесскаго общества исторіи и древностей» (О., 1889) В. Юргевича та «Указатель статей, помещенныхъ въ І–ХХХ томахъ “Записокъ Императорскаго Одесскаго общества исторіи и древностей”» (О., 1914) М. Попруженка. Бібліогр. реєстр видання містить опис понад 1000 публікацій. Алфавіт. перелік авторів, перекладачів та осіб, які надали матеріали, становить понад 250 імен. Тут друкувалися В. Антонович, О. Бертьє-Делагард, Ф. Брун, Б. Варнеке, К. Зеленецький, О. Кирпичников, Д. Княжевич, Н. Кондаков, П. Короленко, О. Кочубинський, І. Линниченко, Л. Мацієвич, М. Надєждін, А. Скальковський, Ф. Успенський, Б. Фармаковський, А. Флоровський, В. Хвойка, Е. фон Штерн, В. Юргевич та ін. Їхні публікації базуються на важливому фактич. матеріалі й становлять цінне джерело знань про Пд.-укр. і Пд.-європ. регіони. Понад 100 некрологів ґрунтуються на точному знанні біографій персоналій. Осн. їх частина належить історикам М. Мурзакевичу (тривалий час був ред., опублікував понад 130 статей з історії, археології та нумізматики), О. Маркевичу, М. Попруженку, В. Яковлеву.

Г. Д. Зленко


Покликання на статтю