Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ» Виходив 1995–2002 серіями «Будівництво» і «Транспорт»; наклад 300 прим. Статті друкувалися укр. та рос. мовами. Серія «Будівництво» (гол. ред. – О. Пшінько) видавалася 1995–98 під назвою «Межвузовский сборник научных трудов “Ресурсосберегающие технологии бетонов в транспортном и гидротехническом строительстве”» (вип. 1–5; спільно з Придніпров. академією буд-ва і арх-ри) та «Збірник наукових праць “Будівництво”» (вип. 6–11). Вміщувала статті, присвяч. розробленню нових буд. матеріалів і технологій, новим підходам щодо вивчення і застосування сучас. матем. методів у наук. дослідж. Серія «Транспорт» (гол. ред. – Є. Блохін) виходила 1999–2002 (всього 12 вип.). Висвітлювала результати теор. і експерим. дослідж. у галузі залізнич. транспорту. 2010 Ун-т започаткував вид. зб. наук. праць «Транспортні системи та технології перевезень» (гол. ред. – В. Бобровський) і «Проблеми економіки транспорту» (гол. ред. – Ю. Бараш).

А. І. Миргородська


Покликання на статтю