Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Івана Огієнка» Має 2 серії, назва збірника змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Серія «Педагогічна» засн. 1993. Виходить щорічно; наклад 300 прим. Осн. тематика – методика викладання фізики й технол. дисциплін. Висвітлює проблеми освіт. доктрини як гол. визначника структурно-змістов. побудови та методологій предмет. дидактик; інновац. підходів до реалізації змістової та організац.-управлін. функцій у сучас. підручниках; предмет. дидактик у контексті формування компетентно-світогляд. профес. якостей майбут. фахівця. Гол. ред. – П. Атаманчук (від 1993). Серія «Соціально-педагогічна» засн. 1999. Виходить двічі на рік; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр., рос., польс., англ. мовами. Розповсюджується в Україні та країнах СНД. Публікує результати дослідж. у галузі соц. педагогіки, соц. допомоги і психології, спец. педагогіки та методик їхнього викладання; аналізує сучасні підходи до орг-ції навч.-вихов., корекц.-розвивал., реабіліт. роботи з різними категоріями дітей та дорослих із порушеннями психофіз. розвитку. Гол. ред. – В. Співак (від 2006).

О. М. Завальнюк, О. В. Кеба, І. М. Конет


Покликання на статтю