Збірник наукових праць Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ЦЕ́НТРУ ОБОРО́ННИХ ТЕХНОЛО́ГІЙ І ВОЄ́ННОЇ БЕЗПЕ́КИ УКРАЇ́НИ» Засн. 1997 у Києві як наук. вид. Нац. н.-д. центру оборон. технологій і воєн. безпеки України. Виходить щокварталу, матеріали вміщує укр. мовою. Наклад: для вид. із грифом «таємно» – до 16-ти прим., без нього – до 100-а прим. Розповсюджується у військ., військ.-наук. і військ.-навч. закладах, наук. і наук.-тех. б-ках України (без грифа «таємно»). Серед осн. темат. розділів – воєнно-тех. політика, воєнна безпека України, наук. обґрунтування проблем буд-ва й розвитку ЗС України, конверсія оборон. пром-сті. Гол. ред. – В. Шевченко (від 2007).

Т. С. Вишневська, І. В. Чеканова


Покликання на статтю