Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ДЕРЖА́ВНОГО УПРАВЛІ́ННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕ́НТОВІ УКРАЇ́НИ» Засн. 1998 у Києві. Виходить укр. мовою двічі на рік; наклад 300 прим. Публікує наук. праці вчених Академії, практиків з питань держ. упр. та місц. самоврядування, правового регулювання держ. служби. Рубрики: «Філософія, методологія, теорія та історія державного управління», «Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування», «Механізми державного управління», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Політологія і право», «Соціальна і гуманітарна політика», «Дослідження. Розробки. Проекти». Гол. ред. – В. Приходько (від 2009).

В. А. Дон


Покликання на статтю