Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ПОДІ́ЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНО-ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2009. Виходить 1 раз на рік; наклад 300 прим. Публікує результати наук. дослідж. з проблем АПК, зокрема біологізації землеробства, вирощування польових, плод., овоч. і ягід. культур, захисту довкілля, біотехнологій і вет. медицини. Гол. ред. – В. Овчарук (від 2009).

Т. В. Дужак


Покликання на статтю