Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

«ЗБІР́НИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ПОЛТА́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Юрія Кондратюка» Засн. 1999. Виходить 2 рази на рік серією «Галузеве машинобудування, будівництво»; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати наук. дослідж. із механізації буд. робіт, проекту-вання й експлуатації буд. споруд, удосконалення буд. конструкцій, сучасні проблеми механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування. Гол. ред. – С. Пічугін (від 2010).

В. В. Муравльов


Покликання на статтю