Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ СЕВАСТО́ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Я́ДЕРНОЇ ЕНЕ́РГІЇ ТА ПРОМИСЛО́ВОСТІ» Засн. 1999 як «Сборник научных трудов Севастопольского института ядерной энергии и промышленности», назву змінювали відповідно до зміни назв закладу, від 2007 виходить укр. мовою із сучас. назвою. Матеріали публікують укр. та рос. мовами. Видають 4 рази на рік; наклад 100 прим. Висвітлюють актуал. питання сучас. енергетики. Рубрики: «Удосконалення устаткування теплових і атомних енергоустановок», «Екологічна безпека», «Загальнонаукові і спеціальні дослідження», «Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії», «Цивільна оборона», «Електрична частина АЕС», «Прикладна фізика і математика». Гол. ред. – С. Смирнов (від 1999).

М. М. Дівізінюк


Покликання на статтю