Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ СЕЛЕКЦІ́ЙНО-ГЕНЕТИ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ – НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЦЕ́НТРУ НАСІННЄЗНА́ВСТВА ТА СОРТОВИ́ВЧЕННЯ» Засн. 1952 як «Научные труды Всесоюзного селекционно-генетического института имени Т. Лысенко»; 1962–92 – «Сборник научных трудов Всесоюзного селекционно-генетического института», 1992–2002 – «Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту»; від 2002 – сучасна назва. Виходить двічі на рік; наклад 300 прим. Матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Осн. тематика вид.: проблеми селекції, насінництва і насіннєзнавства с.-г. культур; генет., фізіол.-біохім. основи онтогенезу, імунітету, стійкості рослин до несприятливих чинників довкілля. Інформує про виведення нових сортів і гібридів культур. рослин. Гол. ред. – В. Соколов (від 1993).

О. Я. Пушкаренко


Покликання на статтю