Євтихієв Олександр Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Євтихієв Олександр Федорович

ЄВТИ́ХІЄВ Олександр Федорович (1879, с. Чадобець Єнісей. губ., Росія – після 1935) – правознавець. Проф. (1918). Закін. Харків. ун-т (1903), де від 1904 під кер-вом О. Раєвського готувався до викладац. діяльності, а від 1907, після складання магістер. іспитів, працював приват-доц. каф. адм. права (також викладав законознавство у Харків. реал. уч-щі). 1908–09 перебував у закордон. наук. відрядженні: працював у б-ках Парижа і Берліна, слухав лекції у Берлін. ун-ті. Від 1910 – кандидат на судові посади при Харків. судовій палаті, радник губерн. правління у м. Люблін (нині Польща). 1911 опублікував монографію «Законная сила актов администрации», яку розглядав як майбутню магістер. дис., але офіційно так і не подав на захист. Від 1912 – у Департаменті духов. справ іноз. сповідань МВС (С.-Петербург): зав. наук. б-ки, від 1916 – в. о. нач. відділ. законодав. проектів. Брав участь у розробленні та реалізації законодавства щодо віротерпимості й свободи совісті. Після більшов. перевороту 1917 від січня 1918 служив у ліквідац. відділі Наркомату юстиції РСФРР, який опікувався питаннями відділення Церкви від держави, викладав у нових навч. закладах, засн. 1918–19: Смолен. ун-ті, Моск. соціаліст. академії, на ф-ті сусп. наук Моск. ун-ту. Згодом переїхав до Харкова, працював у Наркоматі юстиції УСРР, зокрема у грудні 1920 – червні 1921 і в січні–квітні 1922 був тимчас. в. о. зав. кодифікац. відділу (у другому випадку з одночас. представництвом Наркомату в Малому Раднаркомі); за сумісн. у травні–грудні 1921 – консультант екон.-правового відділу Наркомату зовн. справ УСРР. Водночас займався наук.-освіт. діяльністю: від 1920 – проф. правн. ф-ту, від 1921 – голова секції адм. права н.-д. каф. проблем сучас. права Харків. ін-ту нар. госп-ва, від 1926 – проф. адм. права Харків. геодез. ін-ту. Готував дис. із проблем комунал. управління. Брав активну участь у першій кодифікації укр. рад. законодавства, у жовтні 1924 – лютому 1925 очолював підкомісію Комісії розгляду законодав. передбачень при РНК УСРР, створену для доопрацювання проекту Адм. кодексу УСРР, остаточно затвердженого 1927. Згодом став співавтором офіц. постатей. коментаря до цього кодексу (опубл. 1929) і упорядником його нового офіц. вид. з додатк. матеріалами (опубл. 1935). У 1930-х рр. – консультант Наркомату юстиції УСРР, співроб. госп. секції Укр. ін-ту судової політики (Київ). Актив. чл., від 1924 – бібліотекар і чл. правління Укр. юрид. т-ва. 1928 брав участь у роботі секції права сх. країн Всеукр. наук. асоц. сходознавства. Разом із А. Єлістратовим і В. Кобалевським став одним із основоположників рад. адм. права, яке у дусі класич. поглядів про «благоустрій і благочиння» розглядав як систему юрид. принципів, що регулюють держ. діяльність, спрямов. на гарантування безпеки і добробуту громадян (насамперед трудящих). Одним із перших теоретично обґрунтував поділ адм. права на заг. та особливу частини. Серед наук. здобутків – оригін. класифікація адм. актів на нормативні, індивід. та юрисдикційні, теор. опрацювання питання про забезпечення законності у сфері держ. упр., пропозиції щодо розвитку в СРСР і УСРР адм. юстиції. За висловлену в підручниках думку, що права особи в рад. респ. підпорядк. правам колективу, в працях А. Вишинського, починаючи з публікацій 1938, Є. названий контррев. наклепником на рад. лад і антирад. шкідником. Подальша доля невідома.

Пр.: Усмотрение администрации // Журн. Мин-ва юстиции. 1910. Кн. 5; Законодательство и суд в демократии // Сб. ст. по пролетар. революции и праву. № 1–4. Петроград, 1918; Десятичная система в административном делопроизводстве. Х., 1921; Административное районирование на Западе // Наука на Украине. 1922. Кн. 3; О муниципальных предприятиях // Коммунал. хоз-во на Украине. 1922. № 3; Новейшие течения в германской юстиции // Вест. сов. юстиции. 1923. № 1; Основы советского административного права. Х., 1925; Об административном делении // Вест. сов. юстиции. 1925. № 10–11; О юридических лицах публичного права // Там само. 1927. № 8; Адміністративне право. Х., 1930.

Літ.: Усенко І. Б. Євтихієв Олександр Федорович // Антологія укр. юрид. думки. Т. 5. Поліц. та адм. право. К., 2003.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю