Екологічне право — Енциклопедія Сучасної України

Екологічне право

ЕКОЛОГІ́ЧНЕ ПРА́ВО – комплексна галузь права, яка регулює суспільні відносини щодо охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки і раціонального використання природних ресурсів. У значенні «Е. п.» вживають й ін. термінол. конструкції, зокрема «право довкілля», «природоохоронне право», «право навколиш. середовища», «енвайронментал. право». Норматив. базою Е. п. є екологічне законодавство, предметом – специфічні для нього відносини в галузі взаємодії сусп-ва з довкіллям, об'єктом – природні та природно-антропогенні цінності, з приводу яких складаються екол. відносини. Цей об'єкт неоднорідний, оскільки відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) виділяють навколишнє природне середовище загалом і три його гол. елементи: природні ресурси; природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні; здоров'я і життя людей (ст. 5). Комплекс. характером предмета й методу обумовлений і зміст методу Е. п. Під останнім розуміють сукупність норматив. засобів і способів впливу на учасників сусп. відносин з метою забезпечення правових вимог щодо охорони навколиш. природ. середовища, забезпечення екол. безпеки і рац. використання природ. ресурсів (землі, надр, вод, лісів, тварин. і рослин. світів, атмосфер. повітря тощо). Сутнісна складова методу Е. п. уособлена у комбінації методів, запозичених з ін. галузей права, зокрема адм. і кримінал.-правового методу, методу цивіл.-правової (матеріал.) відповідальності за шкоду, завдану екол. інтересам. У структур. аспекті Е. п. складається з підгалузей (земел., водне, атмосфероохоронне, лісове право, право про надра, тварин. і рослин. світи та ін.), що регулюють відносини у сфері охорони і рац. використання природ. ресурсів. Ці відносно самост. галузі права об'єднуються в Е. п. за допомогою правових норм заг. (комплекс.) характеру. Така структура Е. п. дає змогу забезпечити як поресурсні, так і комплексні підходи до регулювання екол. відносин. Розрізняють також науку Е. п. і відповідну навч. дисципліну. Наука Е. п. вивчає категорії та поняття, що стосуються цієї галузі права, його предмет і метод, ефективність дії тощо. Навч. курс Е. п. має на меті ознайомити студентів із сутністю та змістом Е. п., механізмами його реалізації.

Літ.: Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии. К., 1989; Екологічне право України. Х., 2007; Екологічне право України. Академічний курс. К., 2008.

Ю. С. Шемшученко


Покликання на статтю