Екологія промислова — Енциклопедія Сучасної України

Екологія промислова

ЕКОЛО́ГІЯ ПРОМИСЛО́ВА – науковий напрям сучасної екології, завданням якого є вивчення закономірностей розвитку та функціонування екосистем і біосфери в цілому під впливом промислового виробництва, взаємозв'язку промисловості та довкілля, а також обґрунтування засобів гармонізації їх взаємодії. Метою дослідж. Е. п. є оцінювання та мінімізація негатив. наслідків функціонування пром-сті, зокрема забруднення довкілля, оптимізація взаємодії пром-сті й довкілля, параметрів середовища життя, відмова від екологічно небезпеч. технологій. Е. п. вивчає обсяги, механізми й наслідки впливу на довкілля та здоров'я людини різних галузей пром-сті; особливості використання ними природ. ресурсів; розробляє регламентації природокористування і тех. засобів охорони природи; досліджує проблеми утилізації відходів вироб-в та відтворення порушених екосистем; конструює пром. системи з позиції досягнення сталого розвитку сусп-ва. Переважна більшість учених-екологів додержується розширеного тлумачення сутності поняття «Е. п.» як консолідованої наук. дисципліни, комплекс. напряму сучас. екології, що вивчає стан екосистем усіх рівнів та їх елементів з урахуванням умов і особливостей впливу чинників функціонування пром. вироб-в, причини й обсяги змін у компонентах біосфери внаслідок пром. навантаження. Більшість вітчизн. і закордон. учених відносять Е. п. до напрямів приклад. екології. Е. п. має термінологію, аксіоматику, методи дослідж. і контролю впливу на довкілля, утилізації відходів, шляхів екологізації вироб-ва. На відміну від традиц. екол. підходів до пром. діяльності, Е. п. орієнтує на стратег. цілі екологізації економіки, сприяння екол. перспективам розвитку пром-сті та оптимізації екол. вироб. циклу. Важливими передумовами успіш. впровадження підходів Е. п. є використання екон. теорії та економіки природокористування, системи екол. менеджменту, визначених в ISO: 14 001.

Літ.: Промышленно-транспортная екология: Учеб. Москва, 2001; Гридел Т. Е., Алленби Б. Р. Промышленная екология: Учеб. пособ. / Пер. с англ. Москва, 2004; Aпocтолюк С. О., Джигирей В. С., Апостолюк А. С. Промислова екологія: Навч. посіб. К., 2005; Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды: Учеб. Москва, 2007.

С. I. Рассадникова


Покликання на статтю