Греков Василь Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Греков Василь Олексійович

ГРЕ́КОВ Василь Олексійович (21. 01. 1870, Харків – після 1934) – історик, архівіст. Після закінчення істор. ф-ту Моск. духов. академії деякий час був вільним слухачем Моск. ун-ту, 1892 працював у архіві Мін-ва закордон. справ. На поч. 90-х рр. переїхав до м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ). Викладав у духов. семінарії, г-зіях і трудових школах. Від 1923 – архіваріус-дослідник, згодом – пом. зав. Катеринослав. окруж. архіву. Під кер-вом Г. розпочалося комплектування Дніпроп. крайового істор. архіву, де він продовжив наук. діяльність на посаді вченого-архівіста, поєднуючи працю в архіві з роботою в Дніпроп. істор. музеї. Одночасно співпрацював з Істор.-філол. відділом ВУАН, був чл. Катеринослав. наук. т-ва. У 30-х рр. заарешт. і розстріляний. Досліджував історію запороз. козацтва. Упорядкував та описав багато фондів, ґрунтовно використовуючи у своїх розвідках архівні джерела, зокрема документи фонду канцелярії Новорос. губ. Результати досліджень публікував на сторінках часописів «Зап. істор.-філол. відділу ВУАН», «Архівна справа», «Рад. архів» та ін.

Пр.: Бунт Сіроми на Запоріжжі в 1768 р. // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1926. Кн. 9; Запорозький кіш і коліївщина // Україна. К., 1928. Кн. 4; Дніпропетровський краєвий історичний архів та його фонди: Характеристика фондів архіву // Архівна справа. 1929. № 9–10; Фонд Новосербського корпуса приступний для науково-дослідницьких студіювань // Там само. № 11; Цікаві архівні дані про Келебердянські соляні джерела: Огляд джерел в Дніпроп. крайовому істор. архіві // Там само. 1930. № 3; Мінеральні багатства на Дніпропетровщині // Рад. архів. 1931. № 3.

ДА: ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 25, арк. 87 зв., спр. 92, арк. 6, 17, спр. 124, арк. 2, 4, спр. 179, арк. 7, 54, 99, спр. 665, арк. 11 зв., спр. 1322, арк. 3 зв.; оп. 1 л, спр. 16, арк. 57, спр. 20, арк. 367, спр. 31, арк. 8, 9, спр. 55, арк. 160; Ін-т рукописів НБУВ, ф. 1, № 45696; ф. Х, № 2912, 17137– 17144; Ін-т літ-ри, ф. 37, од. зб. 264, 265; Дніпроп. істор. музей, оп. 1 л, од. зб. 5, арк. 14, 17, 20, 21; од. зб. 6, арк. 29–39.

Н. М. Христова


Покликання на статтю