Кораблебудування Національний університет ім. адмірала Макарова — Енциклопедія Сучасної України

Кораблебудування Національний університет ім. адмірала Макарова

КОРАБЛЕБУДУВА́ННЯ Національний університет ім. адмірала Макарова – вищий навчальний заклад. Роз­таш. у Миколаєві. Засн. 1902 як мех.-тех. уч-ще. Від 1917 – політех. уч-ще; від 1920 – політех., від 1924 – індустр., від 1926 – кораблебуд. технікум. Від 1929, після об'єднання із вечір. робітн. технікумом, – Микол. маш.-буд. ін-т із робфаком; від 1930, із приєднанням суднобуд. ф-ту Одес. політех. ін-ту, – Микол. кораблебуд. ін-т. 1949 Ін-ту при­своєно ім'я адмірала С. Макарова. Від 1994 – Укр. мор. тех. ун-т, від 2004 – сучасна назва. 1920–21 у полiтех. технiкумi навчалися 251 студент i працювали 21 викл. 1921–30 заклад закінчили 710 спецiалістiв, 1931–40 – 1027, 1971–80 – 10 719, 1981–90 – 10 517, 1991–95 – 3950, всього за період існування ВНЗу (станом на 2013) підготовлено понад 50 тис. iнженерів для суд­нобуд. і суміж. галузей пром-сті, нар. госп-ва. Нині в Ун-ті функціонують 7 ін-тів (кораблебуд., маш.-буд., комп'ю­тер. та інж.-технол. наук, автоматики і елек­тротехніки, гуманітар., заоч. та дистанц. освіти, післядиплом. освіти), а також Первомай. (Ми­кол. обл.) і Феодосій. (АР Крим) політех. ін-ти, інж.-екон. та підготов. ф-ти, філія у Херсоні, Н.-д. центр кораблебудування, Навч.-наук. центр міжнар. співроб-ва. Готує фахівців у галузі суднобудування та мор. технологiй. В ос­танні роки вiдкрито низку нових спе­цiальностей: правознавство, ме­неджмент у вироб. сферi, мор. приладобудування, прикладна екологiя тощо. Нині навч. бл. 12 тис. студентів, половина з яких на денній формі. В Ун-ті пра­цюють понад 500 викл., з них – 34 д-ри і 231 канд. н. Серед відомих науковців – М. Александров, Б. Бугаєнко, Є. Єгоров, Ю. Захаров, В. Квасницький, М. Ле­бедь, В. Левенберг, В. Ма­гула, Г. Романовський, М. Слі­жевський, Я. Сорока, В. Суслов. Основні напрями наук. досліджень: проблеми кораблебудування, оброблення матеріалів, енерге­­тики, електротехніки, інформатики, обчислюв. тех­ніки, автоматизації, історія тех­ніки; пи­тання економіки та керування підпр-вами. Має 5 навч. корпу­сiв, 2 студент. гуртожитки і 2 житл. будинки, спорт.-оздо­ров. комплекс «Корабел» та базу від­­почин­ку «Акваторія» на березі Чорного моря, яхт-клуб, мор. флот (теплоходи «Ольвiя» i «Дель­та»). Діють музей та б-ка (фонд понад 70 тис. томiв), випускає г. «Кораблестроитель», друкує зб. наук. праць Ун-ту (від 1934). Ректор – С. Рижков (2008–17).

Літ.: Бугаенко Б. А., Галь А. Ф., Кос­тенко Н. М. Николаевский кораблестрои­тельный: Очерки истории института-университета. 1995; Имени адмирала: университет, музей, фонд ценной книги. 2011 (обидві – Миколаїв).

А. Ф. Галь

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю