Кордт Веніамін Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кордт Веніамін Олександрович

КОРДТ Веніамін Олександрович (19. 02(02. 03).1860, м. Дерпт, нині м. Тарту, Естонія – 24. 12. 1934, Київ) – історик, бібліограф, картограф. Дійс. чл. Одес. т-ва історії та старожитностей (1900), Моск. т-ва шанувальників природознавства, антропології та етнографії (1906), чл. Істор. т-ва Нестора-літописця (1911). Макаріїв. (1907) і Уваров. (1911) пре­­мії С.-Пе­тербур. АН. Закін. Дерпт. ун-т (1885), де й працював (1888 здобув ступ. канд. дипломатики); від 1894 – зав. б-ки (запровадив нові методи роботи з каталогами, постійно поповнював фонди новими матеріалами), водночас від 1910 – приват-доц. каф. рос. історії Ун-ту св. Володимира у Києві; за сумісн. від 1894 – зав. Центр. архіву давніх актів Київ., Волин. та Поділ. губ.; від 1911 – чл.-співроб. Київ. археогр. комісії (здійснював картогр. дослідж.). Вивчав архіви Нідерландів, Німеччини, Швеції та ін., публікував (із влас. коментарями) віднайдені карти укр. земель 15–17 ст. До 11-го археол. з’їзду в Києві (1899) підготував в Ун-ті св. Володимира виставку картогр. документів і уклав їхній каталог (31 карта, 41 літографія). За його планом, на зразок б-ки Ґеттінґен. ун-ту (Німеччина), 1914 побудовано приміщення б-ки Ун-ту св. Володимира. Під час 1-ї світ. вій­ни 1915–16 забезпечив евакуацію бібліотеч. фонду (бл. 700 тис. од.) до м. Саратов (Росія) і його повернення до Києва. Один з ініціаторів створення (1918), голова тимчас. ком-ту (1921–23), засн. і зав. картогр. відділу (1928–34) Всенар. б-ки України (нині НБУВ). Розробив осн. засади діяльності б-ки, тех. вимоги до зберігання фондів, опікувався їхнім комплектуванням. Вважав, що першим за зна­­ченням у структурі б-ки має бути укр. відділ, другим – відділ книг, брошур, часописів, виданих поза межами України, але присвяч. їй. Дійс. чл. Археогр. ко­місії ВУАН (Київ, 1921–30), у 1920-х рр. також читав лекції з бібліотекознавст­­ва у Київ. ІНО, Київ. археол. ін-ті та ін. Автор низки фундам. праць з картографії й історико-геогр. бібліографії України.

Пр.: Матеріалы по исторіи русской картографіи. К., 1899. Сер. 1, вып. 1; 1906. Сер. 1, вып. 2; Гильомъ Левас­­серъ-де-Бопланъ и его историко-географическіе труды относительно Южной Россіи. К., 1901; Про Національну бібліотеку Української Держави // Зб. пр. Комісії для вироблення законопро­­екту про заснування Української Академії наук у Києві. К., 1919; Лист Орлика до англійської королеви з 20. ХІІ. 1720 р. // Стара Україна. 1925. № 11/12; Чужоземні подорожні по Східній Европі до 1700 р. К., 1926; Матеріяли до істо­­рії картографії України. Ч. 1. К., 1931.

Літ.: Кіржаєв С. В. О. Кордт та традиції київських археографів у діяльнос­­ті Археографічної комісії ВУАН // Мат. ювіл. конф., присвяч. 150-річчю Київ. археогр. комісії. К., 1997; Шовкопляс Т. І. В. Кордт – історик, крає­знавець, біб­­ліограф // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. К., 1999. Вип. 6; Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – 1-а половина ХХ ст.). К., 2009; Солонська Н. Веніамін Кордт – організа­­тор бібліотечної справи // Вісн. Книжк. палати. 2010. № 11.

І. В. Верба

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. В. Верба . Кордт Веніамін Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3510 (дата звернення: 17.10.2021)