Блюм Ярослав Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Блюм Ярослав Борисович

БЛЮМ Ярослав Борисович (08. 04. 1956, с. Топори Ружин. р-ну Жи­томир. обл.) – біолог. Д-р біол. н. (1988), проф. (1996), акад. НАНУ (2006). Засл. діяч н. і т. України (2016). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Премія ім. В. Юр'єва НАНУ (2002). Закін. Київ. ун-т (1978), де й працював викл., н. с., ст. н. с. (1981–87); в Ін-ті ботаніки АН УРСР (1987–90); від 1990 – в Ін-ті клітин. біології та генет. інженерії НАНУ: від 1991 – заст. дир.; від 2008 – дир. Ін-ту харч. біотехнології та геноміки НАНУ (обидва – Київ). Водночас від 1992 – зав. каф. клітин. біології та генет. інженерії Київ. ун-ту. Основні напрями наук. досліджень: ви­вчення особливостей будови та функціонування скелет. структур. рослин. клітини, розроблення біотехнол. прийомів для ство­рення рослин зі зміненою струк­турою компонентів цитоскелета. Вивчає механізми регуляції функції цитоскелета і ядра клі­тини з участю вторин. посеред­ників, посттрансляц. модифіка­ції білків рослин, мікротрубочок. Голова Міжвідом. комісії з питань біобезпеки при Мін-ві освіти і науки України (1997), чл. Нац. ради фонду фундам. досліджень України (1997), заст. голови Між­відом. ради з питань біотехнології при КМ України (2001 ).

Пр.: Биохимическая модель регу­ляции активности хроматина. К., 1983 (співавт.); Организация цитоскелета протопластов и соматические гибриды растений: интеграция функций клетки // Итоги науки и техники. Сер. Биотехно­логия. ВИНИТИ АН СССР. Москва, 1988. Т. 9; Asymmetric somatic hybrids with mutant β-tubulin resistant to amiprophosmethyl // Plant Mol. Biology and Biotechnology. New Dehli, 1997 (співавт.); Microtubular and cytoskeletal mutants // Plant microtubules: potential for biote­chnology. Berlin; Heidelberg, 2000 (спів­авт.); Взаимосвязь чувствительности каллуса Eleusine indica к трифлюралину и амипрофосметилу с особенностями взаимодействия этих соединений с тубулином // Физиология растений. 2002. Т. 49 (співавт.).

А. І. Ємець


Покликання на статтю