Космічна психологія — Енциклопедія Сучасної України

Космічна психологія

КОСМІ́ЧНА ПСИХОЛО́ГІЯ – розділ психології праці, що вивчає закономірності трудової діяльності людини під час підготовки і здійснення космічних польотів. К. п. тісно пов'я­­зана з інженерною психологією, соціальною психологією, лікар.-льотною експертизою та ін. Серед завдань К. п. на етапі підготовки до косміч. польоту – психол. відбір космонавтів (з урахуванням індивід. рис, визна­­ченням особистіс. та інтелектуал. якостей, оцінюванням рівня мотивації, стійкості уваги, оператив. пам'яті й простор. мислення до дії чинників косміч. польоту і стрес. ситуацій), психол. підготовка до дії на них чинників польоту (невагомість, гіподинамія, сенсорна депривація тощо), розроблення систем індикації й упр. косміч. кораб­­лем (дослідж. психол. можливостей сприйняття інформації і прий­няття рішення щодо реалізації управлін. впливів), формування спец. оператор. навичок.

Під час косміч. польоту завданням К. п. є обґрунтування рац. режимів праці й відпочинку (важливу роль відіграють знання добової динаміки псих. процесів і станів космонавта), систематич. контроль і прогнозування псих. станів космонавтів, їх психол. підтримка (корекція спо­­собів діяльності, упр. функціон. станом чл. екіпажу та ін.). Нині важливим розділом є інж. К. п., що забезпечує проектування і створення пілотов. апаратів з урахуванням особливостей кос­­монавтів, а також розроблення тренажерів та імітаторів умов діяльності космонавтів, які б із макс. ступ. наближення моделювали реал. умови і чинники косміч. по­льоту.

К. п. як напрям заг. і авіац. психології почала формуватися на базі досягнень філософії, со­­ціо­логії, педагогіки, фізіології й медицини, які стосувалися питань функціонування психіки лю­­дини в процесі трудової діяльності. В основі її розвитку – практика авіаційної медицини, авіац. і соц. психології, психофізіології праці. Вирішення проб­­леми психол. відбору пов'язане з визначенням функціон. можливостей людини, зокрема стій­­кості її діяльності до сильних і раптових екстраподразників (крім сигнал.-інформ.), до комп­­лекс. подразника, який містить декілька перешкод, до зміни способів подавання необхід. для роботи інформ. сигналів, до дії чинника дефіциту часу, до навантажень, які супроводжують емоц. напруження і фізіол. дискомфорт. Особливістю діяльно­­сті космонавта є можливість раптового виникнення нестандарт. ситуацій, що загрожують його життю і спричиняють розвиток нерв.-псих. напруження. Коли нерв.-псих. напруження зумовлює зниження якості виконуваної роботи, говорять про розвиток емоц. напруженості. Унаслідок високого ступ. склад­­ності операцій може також виникати операц. напруженість. Якщо представники більшості назем. професій самі вибирають оптимал. для себе темп виконання робочих операцій, то космонавт у низці ситуацій не може ні прискорити, ні уповільнити перебіг подій, він повинен дотримуватися строгої послідовності дій.

У зв'язку з цим під час відбору канд. у космонавти необхідно враховувати такі пси­­хол. особливості здійснення різ­­них видів польотів, як нерв.-псих. напруження, зумовлене швид­­ким перебігом подій, підвищеною небезпекою і відповідальністю; можливість простор. орієнтації в умовах виникнення ілюзій щодо оцінювання положення літака за склад. метеорол. умов; здатність здійснювати тривалі польоти вночі, над водою; діяльність в умовах мо­­но­тонії (тривалі польоти), що призводить до порушення ритміч. коливань псих. тонусу. Крім того, на космонавта впливають такі чинники, як шум і вібрація. Враховуючи загрозу впливу висот. чинників, він повинен вико­­ристовувати спец. спорядження. Гігієн. характеристики його робочого місця не завжди відповідають оптимал. рівню, вони можуть спричинити коливання заг. працездатності або перебі­­гу окремих псих. процесів. Іноді передумовою для здійснення космонавтом не­адек­ват. дій є не напруженість чи втома, а формування особливих псих. станів, які називають складними. Отже, інж.-психол. проблеми К. п. пов'язані із заг. прогресом косміч. дослідж. (упр. косміч. ко­­раблями, телеметричне упр. мі­­сяцеходом, яке здійснюють із Землі тощо) і можуть бути вирішені зусиллями фахівців різних галузей.

Літ.: Психологические проблемы кос­­мических полетов: Сб. Москва, 1979; История отечественной космической медицины. Воронеж, 2001.

О. С. Кочарян, О. М. Тиньков


Покликання на статтю