Автоматизація виробництва — Енциклопедія Сучасної України

Автоматизація виробництва

АВТОМАТИЗА́ЦІЯ ВИРОБНИ́ЦТВА – вищий рівень організації машинного виробництва, коли процеси одержання, перетворення, передавання, використання матеріалів, енергії та інформації виконуються автоматично та (або) автоматизовано. НТП характеризується постійним розширенням та поглибленням А. в. – від часткової (автомат. виконання окремих функцій, технолог. операцій, процесів та ін.) до комплексної (комп'ютерно-інтегровані: технолог. процес, цех, підпр-во, вироб. комплекс) та повної (автоматизація безперерв. вдосконалення та підтримки життєвого циклу продукції на стадіях її розроблення, проектування, створення, випробувань, експлуатації та післяпродаж. сервісу). В основі А. в. як складної наук. та інж. проблеми лежать методи автомат. та автоматиз. керування, інформатики, аналізу і синтезу складних ієрархіч. систем комп'ютерно-інтегров. вироб-в, дослідження операцій, матем. та полігонного моделювання, людино-машинної взаємодії, побудови та використання тренажерів тощо. Гол. метою А. в. є вдосконалення його тех., екон. та екол. показників, впровадження наукоємних, високоефектив. та безпеч. ресурсо- і енергозберігаючих технологій виготовлення надійної, якісної і конкурентноздат. продукції. В Україні ці технології активно використовують при розробленні та виготовленні складної наукоємної продукції, створюваної в інтегрованих пром. структурах за участі НДІ, КБ, підрядників, постачальників готової продукції, споживачів, підпр-в тех. обслуговування, ремонту та утилізації продукції (атомна енергетика, літакобудування, космічна техніка тощо). Широко відомі позитивні результати застосування сучас. комп'ютер. технологій повного електрон. супроводження проектування та виготовлення літаків «Ан» в АНТК ім. О. Антонова. Важливою частиною А. в. є автоматична лінія (А. л.) – автоматизація технолог. процесу виготовлення без участі людини або лише під її контролем. А. л. – комплекс машин, що автоматично виконують у визначеній технолог. послідовності увесь цикл операцій з виготовлення виробів, поєднаних заг. для всієї лінії механізмами управління та автомат. транспорт. пристроєм, що пересуває об'єкт обробки від однієї машини до іншої. Прикладом А. л. можуть бути збірно-зварювальні лінії для виробництва зварних труб великого діаметра зі спіральним швом, на яких здійснюються всі операції з виготовлення труб зі сталевої стрічки. Одна з таких ліній запущена на Маріупольському металургійному заводі ім. Ілліча у 1953. В Електрозварювання інституті ім. Є. Патона розроблена система автомат. контролю та керування процесами контакт. зварювання рельсів, автомат. лінії виготовлення ряду вузлів автомоб. з-ду ім. Лихачова (РФ). Гнучка система автоматизації засн. на застосуванні зварюв. роботів. На ринку наукоємної продукції ситуація розвивається в напрямку повного переходу на безпаперову електронну технологію проектування, виготовлення та збуту. З цією метою використовується відома CALS-технологія (Continuous Acqision and Life Support), яка дає можливість об'єднати в єдине ціле АСК технолог. процесом, проектними роботами та вироб-вом на основі телекомунікацій. Ця концепція А. в. визначає набір правил та стандартів, які регламентують інформ. (електронну) взаємодію всіх учасників сучас. світ. ринку, що безпосередньо впливає на їх екон. та технолог. інтереси і можливості. Досвід використання цих технологій А. в. показує, що їх впровадження дозволяє суттєво підвищити ефективність вироб-ва (на 10–25 %) та якість продукції.

Літ.: Патон Б. Е., Подола Н. В. Автоматизация сварочных процессов // Сварка и специальная металлургия. К., 1984; Глушков В. М. Основы безбумажной информатики. 2-е изд. Москва, 1987; Козлик Г. А., Бондарь Ю. В., Кириллов И. А. Оптимизация обработки информации в системах управления. К., 1989; Эффективность автоматизации производства. К., 1991; Коробецкий Ю. П. Автоматизация организационно-технологической подготовки многономенклатурного производства. Лг., 1993; Экономические условия автоматизации производства. К., 1994; Новые компьютерные технологии САПР и АСУП в промышленности. К., 1996; Водопьянов В. К. Системы автоматизации производства. Х., 1996; Саган С. А. Тлумачний словник з автоматизації виробничих процесів. К., 1997.

Г. О. Козлик


Покликання на статтю