Комащенко Валерій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Комащенко Валерій Миколайович

КОМА́ЩЕНКО Валерій Миколайович (02. 01. 1940, Київ) – фізик. Онук О. Коломійченка. Д-р фіз.-мат. н. (1986), проф. (2003). Держ. пре­­мія України в галузі н. і т. (2007). Закін. Київ. ун-т (1962). Відтоді працює в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 1986 – зав. відділу фіз. основ фото­електр. напівпровідник. прила­дів. Вивчає фіз. процеси в гетероструктурах на основі напівпро­відник. сполук AІІB. Запропону­вав технологію виготовлен­ня тон­коплівк. фотопере­творю­вачів широкого призначення: фото­приймачі короткохвильового ви­­про­мінювання (ультрафіолет., χ-, β- та γ-випроміню­вання) і соняч. елементів.

Пр.: О природе фотовентильного эф­­фекта в селениде кадмия // ФТП. 1967. Т. 1 (спів­авт.); Детекторы для компьютерной томографии // Введение в современную томографию. К., 1983 (спів­авт.); II–VI thin-film polycrystalline multi­layer converters for solar photovoltaics // Solar Energy Materials and Solar Cells. 1994. Vol. 33, № 1; Энергия внутренней ионизации в соединениях А2В6 // ФТП. 2002. Т. 36, № 3 (спів­авт.); Спектральная чувствительность гетероструктур p-Cu1,8S/n–ZnS/n–AIIBVI // Там само. 2006. Т. 40, № 3 (співавт.); Оксидная электроника как одно из направлений прозрачной электрони­ки // Электроника и связь. Темат. вып. Элек­троника и нанотехнологии. 2010. № 3.

В. М. Томашик


Покликання на статтю