Комісія радіаційного захисту населення України Національна (НКРЗНУ) — Енциклопедія Сучасної України

Комісія радіаційного захисту населення України Національна (НКРЗНУ)

КОМІ́СІЯ РАДІАЦІ́ЙНОГО ЗА́ХИСТУ НАСЕ́ЛЕННЯ УКРАЇ́НИ Національна (НКРЗНУ) – постійно діючий вищий незалежний колегіальний науково-експертний дорадчо-консультативний орган з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення Украї­ни. Створ. 1990 Постановою ВР України відповідно до Декларації про державний суверенітет України. Постановами Президії ВР України 1991 затв. Тимчасове положення про НКРЗНУ та її персон. склад, 1999 – постійне Положення про НКРЗНУ, 2009 – нове Положення про НКРЗНУ. Гол. мета діяльності – визначення заг. принципів та критеріїв захисту життя і здоров'я людини від негатив. впливу іонізуючого випромінювання. Керуєть­ся Конституцією України, актами Президента України і КМ України, Концепцією радіаційного захисту населення України у зв'язку з Чорнобильською катастрофою та ін. нормат.-пра­вовими актами. Крім того, враховує рекомендації та висновки міжнар. орг-цій, чл. яких є Україна та з якими вона має угоди про співроб-во з питань оцінювання впливу іонізуючого випромінювання на здоров'я людини та протирадіац. захисту насел. Комісія бере участь у формуванні нац. політики з питань держ. регулювання ядер. та радіац. безпеки, поводження з радіоактив. матеріалами та відходами, у розробленні та впровадженні в Україні осн. кон­цепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів з протирадіац. захисту людини, рекомен­дацій щодо зменшення впливу на здоров'я насел. України радіац. чинників та екон. і соц. на­слідків дії іонізуючого випромінювання; розробляє напрями і шляхи комплекс. вирішення наук.-тех., екон. і соц. проблем у галузі протирадіац. захисту; погод­жує науково обґрунтовані допустимі рівні радіоактив. забруд­нен­ня довкілля, вмісту радіоактив. речовин у продуктах харчування і с.-г. продукції, повітрі, ґрунті, воді, а також заходи щодо обмеження впливу на людину природ., пром., мед. та побут. опромінення; визначає критерії встановлення зон радіоактивно забруднених територій; здійснює наук.-експерт. аналіз проектів законодав. актів, ін. нор­мат.-правових актів у сфері забезпечення протирадіац. захис­ту насел. та радіац. безпеки, екс­пертизу планів буд-ва підпр-в атом. енергетики, підпр-в, що використовують джерела іонізу­ючого випромінювання та об'єк­тів поводження з радіоактив. відходами, програм використан­ня відпрацьованого ядер. палива; надає рекомендації щодо осн. напрямів дій при радіац. аваріях, нормат.-метод. документації з питань подолання на­­слідків радіац. аварій. У структурі – 7 ком-тів. Перший голова – Д. Гродзинський, нині – В. Скубенко (від 2009).

Д. М. Гродзинський


Покликання на статтю