Королюк Володимир Дорофійович — Енциклопедія Сучасної України

Королюк Володимир Дорофійович

КОРОЛЮ́К Володимир Дорофійович (28. 02. 1921, м. Кутаїсі, Грузія – 26. 12. 1981, Москва) – історик. Д-р істор. н. (1965). Закін. Моск. ун-т (1943). Учень М. Граціансь­кого та В. Пічети. Від 1947 пра­цював у Ін-ті слов'янознавства і балканістики АН СРСР (Москва): від 1965 – зав. сектору історії середніх віків; водночас – заст. гол. ред. ж. «Советское славяно­ведение». Досліджував пробле­ми етногенезу слов'ян. і сх.-ро­ман. народів (наголошував на ви­рішал. ролі етніч. самосвідомо­сті під час формування етносів), розвиток феодал. відносин та держав у сх. і зх. слов'ян (зокре­ма розробив нову концепцію становлення феодалізму в Поль­щі), історію славістики. Одним із перших серед рад. істориків зацікавився вивченням міжнар. відносин періоду середньовіччя у Центр. і Сх. Європі. Його праці фактично ознаменували відродження славістики у СРСР в 2-й пол. 20 ст. У Ін-ті слов'яно­знавства РАН щороку проводять наук. конф. «Славяне и их соседи», присвяч. пам'яті К.

Пр.: История Польши. Т. 1–3. Мос­ква, 1954–56 (спів­авт.); Древнеполь­ское государство. Москва, 1957; К во­­просу о посольстве в Москву от за­­порожского гетмана Петра Сагай­­дачного в 1620 г. // Славян. арх.: Сб. статей и мат. Москва, 1958; Западные славяне и Киевская Русь в X–XІ вв. Москва, 1964; Основні етапи розвитку ранньофеодальної державності у схід­­них і західних слов'ян // УІЖ. 1969. № 12; Славяне и восточные романцы в эпо­­ху раннего средневековья: Политическая и этническая история. Москва, 1985.

Літ.: Флоря Б. Н. Владимир Дорофе­евич Королюк (1921–1981) // Портреты историков: время и судьбы. Т. 3. Мос­ква, 2004.

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю