Корчак - Чепурківський Юрій Овксентійович — Енциклопедія Сучасної України

Корчак - Чепурківський Юрій Овксентійович

КОРЧА́К-ЧЕПУРКІ́ВСЬКИЙ Юрій Овксентійович (15. 12. 1896, Кишинів – 20. 06. 1967, Київ) – демограф. Син О. Корчака-Чепурківського. 1913 закін. Київ. комерц. уч-ще і поступив у Київ. політех. ін-т (перервав навч. у зв'язку з поч. 1-ї світ. війни). Від 1917 – студент Укр. нар. ун-ту в Києві, який залишив 1918 через закриття юрид. ф-ту. Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1922). Від 1921 – статистик, 1923–25 – асист. каф. статистики Демогр. ін-ту ВУАН (Київ); 1925–28 – співроб. Центр. статист. упр. УСРР (Харків); 1928–33 – каф. нар. здоров'я ВУАН; від 1934 – ст. н. с. Ін-ту демографії і сан. статистики АН УРСР; водночас 1932–34 – зав. статист. відділу Всеукр. ін-ту охорони материнства і дитинства; 1932–35 – зав. кабінету методики мед. статистики Всеукр. ін-ту соціаліст. охорони здо­­ров'я (усі – Київ). Був одним із фунда­торів сучас. укр. демографії та демогр. статистики. Брав участь в укладенні збірників ста­­тист. матеріалів із природ. руху на укр. землях 1867–1914 і сан. статистики 1876–1914. Досліджував смертність у Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, середню тривалість життя насел. України. Розробив методики ви­вчення смертності, народжувано­с­ті, захворюваності, які викорис­товують донині. 21 жовтня 1938 заарешт., за звинуваченням у приналежності до контррев. шпи­­гун. орг-ції засудж. до 5-ти р. ув'язнення. 1944–45 за вільним наймом у примус. порядку працював у Караґандин. таборі (Ка­­захстан), 1945–46 – у Виправно-труд. колонії № 4 у м. Самарканд (Узбекистан); від 1946 – зав. наук.-метод. бюро Самарканд. обл. відділу охорони здо­ров'я. 21 вересня 1949 заарешт. удруге, за звинуваченням у при­­належності до контррев. націоналіст. орг-ції засудж. до довіч. заслання. Покарання відбував у Краснояр. краї (РФ). 1954 звіль­­нений. Від 1955 – зав. відділу статистики Моск. клініч. дит. лі­­карні. 1958 повернувся до Києва. Деякий час працював в Укр. НДІ економіки та орг-ції с. госп-ва та Раді по вивченню продуктив. сил України АН УРСР.

Пр.: Місто й село у смертності Над­дніпрянської України // Демогр. зб. Пр. Демогр. ін-ту ВУАН. Т. 4. К., 1926; Таб­лиці доживання і сподіваного життя люд­ності УСРР 1925–26. Х., 1929; Смерт­ність у 4-х найбільших містах УСРР у 1923–1929 рр. Вип. 1. К., 1930; Смерт­ність з лихих новотворів у різних соціальних групах капіталістичного суспільства // Журн. мед. циклу ВУАН. 1932. Т. 2, вип. 3; О таблицах рождаемости и плодовитости // Гигиена и санитария. 1937. № 4; Перспективные исчисления населения с применением комбинированной таблицы доживаемости и повозрастной интенсивности миграции // Пробл. демогр. статистики. Мос­ква, 1966; Избранные демографические исследования. Москва, 1970; Таб­лицы доживаемости и средней продолжительности жизни для населения Украинской ССР за 1958–1959 годы. К., 1996.

Літ.: Палій Т. Спогади про Юрія Овк­сен­тійовича Корчака-Чепур­ківсь­кого // Демогр. дослідж. 1997. Вип. 19.

В. І. Наулко


Покликання на статтю