Коледж — Енциклопедія Сучасної України

Коледж

КО́ЛЕДЖ (англ. college) – навчальний заклад у Великій Британії, США та інших країнах. Деякі К. виконують функції наук. закладу. К. бувають 3-х типів: перші прирівнюють до ВШ 1–2-го рівнів акре­дитації; другі займають проміж­не становище між серед. навч. закладами і ВНЗами; треті мають статус серед. школи і призначені для учнів, старших 16 р. У Великій Британії К. виникли у 13 ст. (в Оксфорді – 1249, у Кем­бриджі – 1284; вони збереглися при Оксфорд. і Кембридж. ун-тах). Перший К. як наук. заклад відкрито 1523 у Лондоні. У складі ун-тів К. є переважно спеціаліз. навч. закладами, що мають певну самостійність. К. 1–2-го рівнів акредитації, які не входять до структури ун-тів, бувають пед., тех., аграрні, муз., правові, торг.-екон., комерційні, політех., електромех., маш.-буд., образотвор. мист-ва, бого­слов'я, фінанс.-екон., ресторан. госп-ва, агротех., технол.-пром., технол., екон.-правові, при­родн.-гуманітарні, екон.-гуманітарні, кооп., економіки і права, економіки та харч. технологій, хім.-технол., патентно-комп'ютерні, інформ.-комунікац. технологій, бізнес-К., буд-ва і дизайну, юрид. тощо; існують К. для освіти дорослих. До К. зараховують де­які привілейовані середні школи. У США К. виникли в 17 ст. Нині це 4-річні ВНЗи, що існують самостійно або в складі ун-ту, та 2-річні навч. заклади на базі серед. школи. У К. з 2-річним терміном навч. студенти опановують спеціальності, які не вимагають у США вищої освіти. Є також молодші тех. К., які готують техніків. Амер. регіонал. К. громад. освіти відкритого типу під час осін. та весняного семестрів пропонують навч. програми набуття естет. і практ. знань соц.-демогр. групам населення (напр., короткотермінові курси «здоровий спосіб життя і підтримання фіз. форми», «персонал. утвердження»). У викладац. складі К. – фахівці дво- або багатопрофіл. підготовки, які мають ступ. магістра чи д-ра наук, стаж академ. роботи 7–30 р., ліцензії спеціаліз. рад штатів, досвід офіц. чи приват. практики в США та ін. країнах. В Україні після ухвалення законів «Про освіту», «Про вищу освіту» та ін. нормат.-правових актів деякі середні заг.-осв. і спец. навч. заклади реорганізовано у К. різних профілів (тех., аграрні, пед. та ін.), а також створ. низку нових К. В Україні К. – самост. навч. заклад або структур. підрозділ ун-ту, академії, ін-ту, який реалізує неповні й (або) повні освітні програми вищої профес. освіти. За даними Держ. ком-ту статистики України, станом на 2012 в Україні функціонують 238 К. держ. і приват. форм власності, підрозділів 1–2-го рівнів акредитації у складі ВНЗів 3–4-го рівнів акредитації. Так, у структурі Київ. славістич. ун-ту функціонує К. «Слов'яно-грец. колегіум» (засн. 2004), у структурі Європ. ун-ту – біз­­нес-К. Серед найвідоміших самост. К. – Вижницький коледж прикладно­­го мистецтва ім. В. Шкрібляка, Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв, Львівсь­­кий державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша, Івано-Франківсь­­кий коледж фізичного виховання, Кременчуцький коледж цивільної авіації. Згідно з Нац. стра­­тегією розвитку освіти в Україні на 2012–21 буде розширено автономію К., удосконалено їхню навч., наук.-метод. та матеріал.-тех. базу відповідно до освіт.-кваліфі­кац., освіт.-наук. рівнів вищої освіти та Нац. рамки кваліфікацій.

Літ.: Ков'язіна О. П. Диференціація змісту освіти в старшій школі США у 80-і роки. К., 1991; Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. К., 2006; Ба­­бін Б. В. Впровадження Болонського процесу у вищій школі України. Д., 2007; Пінчук Є. А. Модернізація української системи освіти як пізнавальна і практична проблема. К., 2010.

В. І. Кизенко, М. П. Савченко


Покликання на статтю