Колоїдної хімії та хімії води Інститут ім. А. Думанського НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Колоїдної хімії та хімії води Інститут ім. А. Думанського НАНУ

КОЛО́ЇДНОЇ ХІ́МІЇ ТА ХІ́МІЇ ВОДИ́ Інститут ім. А. Думанського НАНУ – науково-дослідна установа, діяльність якої пов'язана із комплексним вирішенням усіх аспектів хімії, фізики, біології і технології води, колоїдної та ана­літичної хімії. Засн. 1968 у Києві на базі 2-х секторів (хімії та технології води і фіз. хімії дисперс. систем) Ін-ту заг. та неорган. хімії АН УРСР; від 1980 – ім. А. Думанського. У структурі – 6 наук. відділів: хімії, фізики та біології води; адсорбції на мінерал. сорбентах; аналіт. та ра­діохімії; сорбції і біології очистки води; електрохімії дисперс. сис­тем; фіз.-хім. механіки дисперс. систем. В Ін-ті діють 3 наук. школи, започатковані А. Думан­ським (колоїдна хімія), Л. Кульсь­ким (хімія та технологія води) та А. Пилипенком (аналіт. хімія) і розвинуті В. Гончаруком. Осн. напрями наук.-експерим. дослідж.: хімія, фізика та біологія води; новітні технології водоочи­щення та водопідготовки; фун­дам. основи колоїд. хімії та нанохімії, поверхн. та електрокінет. явища, колоїдна хімія біол. сис­тем, фіз.-хім. механіка; аналіт. хімія водних систем; розроб­лен­ня сучас. методів оцінки якості води. Фахівці Ін-ту проводять теор. та експерим. дослідження структури і властивостей води на міжфаз. поверхнях, природи взаємодії різних інгредієнтів у водних системах; вивчають наук. основи хімії, фізики та біології води, нові уявлення про будову води різного ізотоп. складу, роз­виток фіз.-хім. основ створення нових ефектив. методів очищення природ. та стіч. вод від орган. і неорган. забруднень із застосуванням коагуляц., окис­лювал., фотокаталітич., сорбцій., біол., мембран. та електрохім. процесів, фізико-хімії та технології рац. схем очищення стіч. вод і підготовки питної води, роз­виток фундам. основ колоїд. хі­мії; розробляють теор. основи аналіт. хімії та удосконалення методів визначення пріоритет. орган. та неорган. забруднювачів у водах; розробляють і впро­­ваджують сучасні методи оцінки якості води.

Прикладні наук. дослідж. Ін-ту пов'язані із розробленням та впровадженням новіт. технологій, обладнання для підготовки питної води, очищен­ня стіч. вод, сучас. методів аналізу природ. та стіч. вод. Ін-т спів­працює із різними міжнар. наук. центрами Болгарії, Греції, Ні­меч­чини, Франції, Японії та ін. При установі створені і працюють Між­нар. центр дослідження во­­ди орг-ції Чорномор. екон. співроб-ва та Укр. сателіт. центр Ін-ту рідких та розсіяних елементів при ЮНЕСКО. Діє аспірантура. Роботи співроб. Ін-ту неодноразово відзначені Держ. преміями УРСР (1969, 1973, 1976, 1981), СРСР (1986), України (2000, 2003, 2009), преміями РМ СРСР (1988 (двічі),1989) та преміями НАНУ ім. Л. Писаржевського (1981, 1984, 1985, 1993, 2009), ім. О. Бродського (2005). В Ін-ті працюють 114 науковців (2012), з них – 1 акад. та 2 чл.-кор. НАНУ, 14 д-рів і 55 канд. н. Ін-т видає ж. «Химия и технология воды» (від 1979). Перший дир. – Ф. Ов­чаренко (1968), від 1988 – В. Гон­­чарук.

Літ.: Институт коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского НАН Украины. К., 1980; 1981; 1985; 1992; 1998.

Г. С. Мацибура


Покликання на статтю