Косторнов Анатолій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Косторнов Анатолій Григорович

КОСТО́РНОВ Анатолiй Григорович (20. 11. 1937, м. Вєтка Гомел. обл., Бi­лорусь) – матерiалознавець. Д-р тех. н. (1982), проф. (1989), акад. НАНУ (2003). Премія РМ СРСР (1987), Держ. премія України в галузі н. і т. (1995), премія ім. І. Францевича НАНУ (2005). Засл. діяч н. і т. (1995). Закiн. Сталін. по­лiтех. iн-т (нині Донецьк, 1960). Працював 1960–61 у Запоріз. фі­лії Ін-ту автоматики; 1961–63 – на Київ. з-ді спецтехустаткуван­ня; від 1963 – в Iн-тi проблем ма­терiалознавства НАНУ (Київ): 1980–2001 – засн. і зав. відділу проникних матеріалів, від 2001 – зав. відділу триботех. і проникних матеріалів, водночас від 1993 – заст. дир. 1993–2008 – заст. акад.-секр. Відділ. фіз.-тех. проблем матеріалознавства НАНУ. К. одним з перших у СРСР розпочав дослідж. у новій галузі матеріалознавства – волоконній металургії. З використанням реол. підходу до дисперс. порошк. систем спільно з О. Райченком розробив теорію екструзії пла­стифік. порошк. сумішей з вели­кими ступенями обтискування та в подальшому застосував її до процесів отримання неперерв. метал., неметал. і композиц. во­локон. Учений також розробляє теор. і технол. основи створення пористих проникних та триботех. матеріалів із заданим і ке­рованим комплексом властивос­тей. Важливе значення мають пра­ці К. зі створення нових матеріалів для теплонапружених конструкцій і систем.

Пр.: Композиционные материалы волокнистого строения. К., 1970 (спів­авт.); Проницаемые металлические во­локновые материалы. К., 1983; Pow­der Metallurgy Recent Advances. Ox­ford; New Delhi, 1989 (спів­авт.); Акту­аль­ные проблемы порошковой метал­лургии. Москва, 1990 (спів­авт.); Форми­рование структуры и свойств пористых поро­шко­вых материалов. Москва, 1993 (спів­авт.); Материаловедение дисперс­ных и по­ристых металлов и сплавов. К., 2002. Т. 1; 2003. Т. 2; Прогресивні ма­те­ріали і технології. К., 2003. Т. 2 (спів­авт.); Закономірності тертя та зношуван­ня епо­ксидних композитів з різним сту­пенем наповнення // Пробл. тертя та зно­шу­вання: Наук.-тех. зб. К., 2009. Вип. 51 (спів­авт.); Вплив короткочасного опро­мінення поверхні порошкових компози­цій потоком концентрованих сонячних променів на мікромеханічні характеристики триботехнічних матеріалів // Там само. 2010. Вип. 53 (спів­авт.).

Літ.: Анатолий Григорьевич Косторнов: Библиогр. указ. К., 2007.

В. В. Скороход


Покликання на статтю